Przenośny Analizator Land Mobile Radio : LMR MasterS412E

S412E
PRODUCENT: Anritsu Corporation
TECHNOLOGIE: TETRA, DMR, NXDN, AM, P25, FM

Połączenie analizatora anten i kabli, zaawansowanego analizatora widma, generatora śledzącego, selektywnego miernika mocy, generatora sygnałów i testera CW/P25/NXDN/DMR2/TETRA oraz wielu innych cech w jednej, lekkiej, przenośnej i zasilanej bakteryjnie konstrukcji.

Dzięki połączeniu analizatora anten i kabli, zaawansowanego analizatora widma, generatora śledzącego, trójnika napięcia polaryzującego, selektywnego miernika mocy, generatora sygnałów i testera CW/P25/NXDN/DMR2/TETRA oraz wielu innych cech w jednej, lekkiej, przenośnej i zasilanej bakteryjnie konstrukcji, przyrządy z rodziny Site Master są najbardziej uniwersalnymi przyrządami adresowanymi na rynek sieci bezprzewodowych.

Cechy analizatora LMR Master :

Analizator widma:

Zakres częstotliwości od 100KHz do 1,6GHz (opcjonalnie 6GHz)
Opcja pomiaru zakłóceń: spektrogram, Siła sygnału, RSSI, mapowanie zasięgu
Dynamika > 95dB
DANL: -152dBm
Szumy fazowe: -100dBc/Hz
Dokładność częstotliwości < 50ppb (włączony GPS)

Analizator systemów antenowych:

szerokopasmowy analizator kabli i instalacji antenowych od 500KHz do 1,6GHz (opcjonalnie 6GHz)
wbudowany analizator VNA, 1-ścieżka, dwa porty
do 4001 punktów pomiarowych
Stabilność kalibracji do 16 godzin
szybkość przemiatania 850µs/punkt
dynamika pomiaru transmitancji do 100dB

Generator sygnałów i tester CW / P25 / NXDN / DMR2/TETRA:

Zakres częstotliwości 500kHz do 1.6GHz
Poziomy od 0 do -120dBm
Cechy ogólne:

Czas pracy na baterii 3 godz.
Dotykowy ekran 8,4”
Analizator modulacji AM/FM/PM
Pomiar mocy o wysokiej dokładności
GPS
Czasy wygrzewania <5 minut
Zasilanie bateryjne/230V i z ładowarki samochodowej

Opis

LMR Master to przyrząd, który można traktować jako kilka wirtualnych urządzeń, takich jak: analizator LMR (Land Mobile Radio), analizator sygnałowy, wektorowy anali­zator sieci, analizator kabli i anten, 2-por­towy wektorowy analizator sieci mierzą­cy w paśmie 500 kHz...1,6 GHz, miernik mocy w zakresie od 10 MHz do 1,6 GHz. Wśród opcji oferowanych dla S412E znaj­dują się m.in.: analizator i generator sy­gnałowy P25, analizator i generator sy­gnałowy NXDN, analizator i generator sygnałowy DMR Tier 2, analizator TETRA.

S412E ma typową dla mierników serii „Master” produkowanych przez Anritsu obudowę i elementy regulacyjne, do któ­rych należy m.in. ekran dotykowy. Akumulator zapewnia nieprzerwaną pracę w warunkach terenowych przez 3 godziny.

Przyrząd realizuje pomiary nadajni­ków dołączanych bezpośrednio z użyciem tłumika, lub pomiary over-the-air, czy­li z użyciem anteny. Czułość analizatora dochodząca do –115 dBm jest wystarcza­jąca do pomiarów sygnałów DMR nawet dla nadajników oddalonych od miernika. Analizator ma dwa demodulatory prze­znaczone oddzielnie dla stacji bazowej i stacji mobilnej. W pomiarach są wyko­rzystywane wzorcowe sekwencje danych umożliwiające ocenę BER dla transmi­sji audio, Silence i Idle standardu DMR. Specjalny wzorzec jest wykorzystywany do pomiarów stopy błędów w kanale ste­rującym. Umożliwia on oszacowanie BER w transmisji z bitową korekcją błędów.

Sekwencje pomiarowe są wytwarza­ne przez wbudowany generator sygnało­wy DMR. Jest to m.in. sekwencja standar­du 1031 Hz voice-framed, a także wzorzec O.153 PN9 BER. Poziom mocy generato­ra jest ustawiany w zakresie od 0 do –120 dBm. Tak duży zakres umożliwia doko­nywanie pomiarów czułości odbiorników.

Pomiar DMR analizatorem S412E daje pełną informację o parametrach sygna­łu radiowego, a także o jakości modulacji. Przykładowy zrzut ekranu miernika pra­cującego w trybie pomiaru DMR przed­stawiono na rysunku 1. Dane są prezen­towane w postaci tabelarycznej oraz gra­ficznej. W kolorowej tabeli zebrano naj­ważniejsze parametry stanowiące swego rodzaju podsumowanie pomiarów.

Miernik można rozszerzyć o opcję od­biornika GPS. W takiej konfiguracji wy­niki pomiarów przygotowane do za­mieszczania w raportach są uzupełnia­ne plikami KML, na podstawie których można nanosić lokalizację pomiarów bez­pośrednio na mapach elektronicznych.

Tagi: Pomiar Odbiorników, Pomiar Nadajników, Przenośny Miernik, SINAD, Pomiar Czułości, Pomiar Stosunku Mocy w Kanale Sąsiednim - ACPR, Pomiar Pasma Zajmowanego - OBW, Pomiar wyrazów macierzy rozproszenia [S], Pomiar WFS, pomiar urządzeń radiokomunikacyjnych, SiteMaster, przyrządy używane

Produkty z tej samej kategorii