DMR

DMR

DMR (Digital Mobile Radio), czyli cyfrowe­ radio mobilne stanowi stosunkowo nowy stan­dard dla technologii PMR (Professional Mobile Radio) sformułowany przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Mimo, że stan­dard ten powstał w Europie, to został także przyjęty przez amerykańską ko­misję FCC (Federal Communications Commission) i urządzenia tego typu są używane także za oceanem.

Zastosowanie techniki cyfrowej w urzą­dzeniach komunikacyjnych przyczyni­ło się do zwiększenia efektywności syste­mów, a także poszerzyło ich możliwości funkcjonalne. Urządzenia DMR obsługują transmisję głosu oraz danych cyfrowych. Dostępne są też liczne dodatkowe usługi. Są to przy tym urządzenia względnie ta­nie, charakteryzują się stosunkowo pro­stą budową. Można je łatwo konfigurować do potrzeb użytkownika i implementować nowe rozwiązania. Typowy odstęp między kanałami jest równy 12,5 kHz, ale możliwe jest przystosowanie tych urządzeń do pra­cy z odstępem 6,25 kHz.

Łączność DMR jest wykorzystywana przez różne grupy użytkowników. Tego rodzaju sprzęt jest popularny wśród ama­torów porozumiewających się ze sobą za pomocą prostych walkie-talkie, ale po­dobne urządzenia są również wykorzy­stywane do łączności między pracowni­kami np. rozległych magazynów, na pla­cach budów (łączność między operato­rem dźwigu a pracownikami na budo­wie). Z kolei bardziej skomplikowane urządzenia DMR zapewniają łączność różnym służbom, w tym takim, które dbają o bez­pieczeństwo ludzi. Sprzęt tego typu musi gwaranto­wać wysoką wiarygodność przesyłu informacji na du­żych obszarach. W uzasad­nionych przypadkach ko­nieczne może być tworze­nie sieci łączności radiowej.

Aby spełnić wymagania użytkowników radia mo­bilnego konieczne było zde­finiowanie trzech grup, któ­rym narzucono określone wymagania i nadano odpo­wiednie uprawnienia. Są to:

  • • Tier 1 – PMR466 – nielicencjonowa­ny system dla dowolnych użytkowni­ków wykorzystujący pasmo 466 MHz,
  • • Tier 2 (TETRA, Project 25) – do ko­rzystania z urządzeń tej warstwy użyt­kownicy muszą posiadać odpowied­nią licencję. Urządzenia charaktery­zują się większą mocą, mogą realizo­wać operacje peer to peer, dozwolone jest korzystanie ze specjalnych repeate­rów zwiększających obszar łączności. Szerokość kanału jest równa 25 kHz.
  • • Tier 3 (MPT1327, dPMR)– tu także od użytkowników jest wymagana licencja

Powiązani producenci: VIAVI Solutions (d.Aeroflex), Anritsu Corporation

Przykładowe produkty związane z DMR

Artykuły powiązane