Testery GSM2966A, 2967

2966A, 2967
 • Produkt wycofany z produkcji. Skontaktuj się z nami w celu doboru przyrządu zamiennego.
 • Pełny zakres pomiarów GSM 900 (2966A) 
 • Pomiary GSM 900/1800/1900  i Faza2 GSM (2967)
 • Pomiary sygnałów typu burst
 • Analizator widma w pełnym zakresie
 • Oscyloskop cyfrowy 500 kHz z pamięcią
 • Pełny zakres pomiarów analogowych
 • Współpraca z oprogramowaniem
 • PhoneTest do automatycznego testowania telefonów
 • Pomiary BER/RBER/FER w testach odbiornika
 • Ręczne i automatyczne testy typu GO/NO GO
 • Oprogramowanie AMPS, TACS,
 • MPT 1327
 • Testowanie telefonów dwuzakresowych ręcznie lub automatycznie
 • Standardowe interfejsy RS-232 oraz GPIB
 • Dostępny z pakietem programów PhoneTest 
 • Wydruki charakterystyk mocy i fazy dla serii impulsów normalnych i dostępowych ułatwiają diagnostykę
 • Funkcje podwójnego pasma
 • Obsługuje  systemy AMPS, TACS, NMT oraz trunking wg. MPT 1327
Tester stosowany przez producentów telefonów  i operatorów GSM. 


Tester radiokomunikacyjny 2967 obsługuje wszystkie protokóły wymagane przy wykonywaniu pomiarów w systemach GSM 900/1800/1900 MHz. Ponadto obsługuje analogowe standardy telefonii komórkowej TACS, AMPS, NMT oraz światowy system trunkingowy oparty na MPT 1327.
W oparciu o zalecania ETSI GSM11.10, tester 2967 sprawdza szybko i łatwo, wszystkie istotne parametry RF, audio oraz DC, zarówno w czasie eksploatacji  jak i na produkcji.
W odróżnieniu testerów radiokomuni-kacyjnych, przeznaczonych wyłącznie dla GSM, 2967 zawiera wiele przyrządów RF oraz funkcji analogowo cyfrowych, niezastąpionych w diagnostyce, strojeniu i testach parametrycznych
 
Dużą szybkość testowanie zapewnia użycie zaprogramowanych z góry sekwencji pomiarowych, których głębokość testowania konfigurowana jest przez użytkownika. Testy te działają na platformie wielo-procesorowej. Dalsze przyśpieszenie testowania uzyskiwane jest poprzez wykonywanie jednoczesnych pomiarów TX lub RX na wyspecyfikowanej liczbie impulsów, przy użyciu rozkazów sterowania zdalnego.
2967 obsługuje w pełni testowanie GSM 900 Fazy 2.

OBSZERNE FUNKCJE GSM 
2967 emuluje stację bazową  GSM 900/1800/1900, pozwalając na testowanie telefonów komórkowych, tak jakby pracowały w rzeczywistych systemach, bez znajomości przez użytkownika specyficznych trybów testowania fabrycznego. Symulacja sieci jest szczególnie przydatna podczas sprawdzania problemów konfiguracyjnych w stacjach ruchomych. Testy nadajnika mierzą moc, błąd fazowy szczytowy i RMS, błąd częstotliwościowy oraz błąd czasowy, wg. specyfikacji GSM11.10. Wyświetlanie graficzne, z szybkim uaktualnianiem, pokazuje charakterystykę mocy i charakterystykę fazy, względem stosownych masek GSM, dla skróconych i normalnych paczek impulsów, dla wspomożenia strojenia  nadajnika. Testowanie odbiornika pokrywa wszystkie klasy odczytu błędów BER, RBER i FER. Zapewniony jest również automatyczny pomiar czułości.
Zostały wprowadzone nowe funkcje systemowe dla testowania dodatkowych funkcji terminala: 'IMSI detach', 'Cell Barring' oraz minimalnego poziomu RF dla dostępu.
2967 pokrywa plan częstotliwości Fazy 2 (E-GSM) oraz obsługuje niższe poziomy mocy (PL16-PL19).

FUNKCJE PODWÓJNEGO PASMA
Do funkcji testowych 2967 zostały dodane możliwości  wielopasmowe, pozwalające na przeprowadzanie pełnych testów wielozakresowych stacji mobilnych, przy testowaniu ręcznym, automatycznym i zdalnym, włączając  aplikacje PhoneTest. Rejestracje i wywołania, do stacji i do stacji mobilnej, mogą być testowane na zakresach  GSM 900 i 1800/1900, z przełączaniem zakresów.
  

ANALIZA WIDMA
Wbudowany analizator widma RF umożliwia szybką analizę sygnałów dołączonych bezpośrednio do portów RF lub poprzez antenę, przy wysokiej rozdzielczości.  Analizator posiada wiele funkcji, takich jak  pełny span, filtry pasmowe wyboru rozdzielczości, ustawiane markery, które znaleźć można jedynie w analizatorach wolnostojących.
Funkcja generatora śledzącego (ze śledzeniem offsetu) została wprowadzona dla charakterystyki modułu RF. Przy używanym zakresie częstotliwości 100 kHz do 1 GHz i 1.3 GHz do 2.2 GHz, analizator widma obsługuje strojenie modulatora IQ i testowanie wewnętrznych oscylatorów lokalnych i systemów IF. Testy dostrojenia IQ zalecane są dla większości terminali GSM.


ZAAWANSOWANE POMIARY GSM 
2967 wykonuje zaawansowane pomiary  GSM dla szczegółowej diagnozy błędów na produkcji i w zaawansowanych centrach obsługowych. Dla stacji odmawiających rejestracji lub przejścia na rozmowę,  możliwości analizowania, przez 2967, impulsów dostępu (RACH) jest nieoceniona. Wszystkie pomiary nadajnika są automatycznie wyzwalane na tych impulsach, aby pomóc użytkownikowi wyizolować problem.
Możliwa jest również zaawansowana funkcja testowania zakresu stacji mobilnej (Warping). Za pomocą tej funkcji (Opcja 22) częstotliwość i szybkość danych kanału  sterownia BCCH może być zmieniana w kontrolowanych krokach, co umożliwia identyfikowanie stacji mobilnych, posiadających niedokładne oscylatory odniesienia, w automatycznym i ręcznym trybie pracy.
Wszechstronność 2967 zapewnia możliwość nadawania i odbierania na dowolnej częstotliwości w zakresie 10 MHz do 1 GHz, częstotliwości Rx 1.709 do 1.991 GHz i Tx 1.709 do 1.991 GHz. Radiostacje mogą być testowane w trybach testowania , bez sygnalizacji i synchronizacji.


WYŚWIETLANIE RAPORTÓW STACJI MOBILNYCH 
2967 zgłasza szczegóły identyfikacji urządzenia oraz abonenta podczas rejestracji i zestawiania  połączenia. Wyświetlane są: numery IMSI i IMEI, klasa mocy, weryfikacja (Faza 1 lub Faza 2), możliwości kodowania (A5/1 lub A5/2), częstotliwość i możliwości SMS
 
Po naciśnięciu klawisza, 2967 wytwarza wydruki, zawierające informacje końcowe i wyniki testów w przejrzystej postaci. Na przykład 'Brief Test' podsumowuje, na pojedynczej stronie, dane trzech kanałów. Na dole strony wyświetlany jest stan licznika dobry/zły, co umożliwia szybkie sprawdzenie  radiostacji dobrych i zidentyfikowanie uszkodzonych.
Wydruki 2967 zawierają również numer seryjny przyrządu oraz stempel czasowy. Mogą być również opatrzone nazwą firmy i nazwiskiem użytkownika kontroli jakości. Wydruki mogą być przechowywane na standardowej karcie pamięci PCMCIA2.

PRACA RĘCZNA I AUTOMATYCZNA
Interfejs użytkownika 2967 daje szybki dostęp do wielu zaawansowanych funkcji. Przyrząd posiada rozszerzony interfejs, względem pierwotnie wprowadzonego w serii 2955, obejmujący świat komunikacji cyfrowej.
Duży jasny ekran, o wysokiej rozdzielczości oraz 22 związane z nim klawisze miękkie na płycie czołowej, zwiększają komfort pracy użytkowania, co polepsza sprawność ręcznych trybów testowania.
Dla testów automatycznych, 2967 zawiera cztery wbudowane programy testujące, których zakres  sięga od prostego przetwarzania wywołania do złożonych testów wydajności. Wymienione programy testujące są łatwe w konfigurowaniu, indywidualne testy mogą być włączane lub wyłączane, granice ustawiane i okresy uśredniania optymalizowane. Ponadto 2967 może być programowany poprzez MI-BASIC.

PROGRAM PHONETEST
Funkcjonalność 2967 może być zwiększona poprzez użycie programu PhoneTest, rozwiązującego problem testowania GSM 900/1800/1900. Program pracuje na platformie PC Windows 95/98 lub Windows NT. PhoneTest wprowadza nowy wymiar do zastosowań zespołu testującego, umożliwiając testowanie telefonów komórkowych. Zestaw programów PhoneTest składa się z czterech części: pakietu sterowników, PhoneTest-Repair, PhoneTest-Manager i PhoneTest-Exchange, które w całości rozwiązują wszystkie problemy warsztatu serwisowego.

TESTOWANIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ANALOGOWYCH 
IFR ustanowił, de-facto standard przemysłowy dla testowania telefonów komórkowych analogowych. Tester 2967 umożliwia wykonanie podstawowych,  pomiarów, jakie są wymagane (np. mocy szerokopasmowej, dewiacji FM, SINAD) oraz posiada pełen zakres  zaawansowanych funkcji diagnostycznych w rodzaju analizatora FFT 40 kHz i oscyloskopu 500 kHz.
Systemy TACS, AMPS i NMT, obsługujące warianty telefonii komórkowej dla większości krajów, są opcjonalne.


ŁATWE TWORZENIE PROGRAMU TESTUJĄCEGO 
Wewnętrzny kontroler MI-BASIC umożliwia użytkownikowi pisanie programów wykorzystujących  wewnętrzne automatyczne procedury testowania, standardowe funkcje przyrządu oraz wyniki pomiarów. Obsługiwane są konwencjonalne funkcje języka BASIC w rodzaju operacji matematycznych, rozgałęzień i pętli.
Programy mogą być pisane przy użyciu standardowego edytora tekstowego PC , a następnie ładowane, poprzez interfejs RS-232, do zespołu testującego. Program taki pozostaje w przyrządzie nawet po wyłączeniu zasilania. Program załadowany do przyrządu może być skopiowany na kartę pamięci i łatwo przeniesiony do innego przyrządu.  

ZASTOSOWANIA

PRODUKCJA
2967, w środowisku produkcyjnym, może być w pełni sterowany poprzez GPIB lub RS-232. Interfejsy te dostarczane są standardowo. Wszechstronność działań jest bardzo duża. Wszystkie wewnętrzne sekwencje testujące mogą być łatwo modyfikowane przez użytkownika - poszczególne testy wybierane lub odwoływane, parametry i granice dobierane.
Dla systemu GSM 900/1800/1900, dostępne są rozkazy wykonywania i jednoczesnego odczytywania wyników wszystkich  testów TX albo wszystkich testów RX, co daje  znaczną oszczędność czasu.
Przy bardziej skomplikowanych testach przyrząd może być programowany poprzez wewnętrzny interpreter języka MI-BASIC, Użytkownik może pisać własne  programy testujące. Ten język programowania udostępnia wszystkie testy wewnętrzne. Interfejs RS-232 może być użyty do sterowania trybów testu radiostacji oraz odczytywania  lub zapisywania danych kalibracyjnych. Cztery sterowniki logiczne, z tyłu przyrządu, mogą być użyte do sterowania mechanicznych elementów wykonawczych. Programy załadowane do przyrządu mogą być skopiowane na  kartę pamięci i łatwo i szybko  przeniesione na inne przyrządy.

STROJENIE
Większość nowoczesnych telefonów komórkowych , zarówno analogowych jak i cyfrowych, nie zawiera trymerów mechanicznych lub zawiera ich bardzo niewiele.  Kalibracje lub 'fazowanie' tych telefonów wykonywane są 'elektrycznie', z klawiatury 2967  lub z lokalnego PC.
Podczas kalibracji na ekranie 2967 wyświetlane są wszystkie podstawowe pomiary jednocześnie. Szybka aktualizacja wyników ułatwia strojenie. Kalibracja telefonu komórkowego, dla osiągnięcia dokładności mocy, częstotliwości i modulacji, jest bardzo prosta, przy użyciu wykresów słupkowych oraz przebiegów graficznych.

MI-BASIC daje pełen dostęp do portu RS-232 oraz wszystkich funkcji pomiarowych, umożliwiając zastosowania standardowego przyrządu w zamkniętych pętlach strojenia.

OBSŁUGA
W warunkach terenowych wiele błędów wynika z niesprawności złącza, anteny lub baterii.  Często są one identyfikowane wizualnie.  Dla zidentyfikowania bardzie skomplikowanych błędów (np. niemożliwość rejestrowania),  wynikających z uszkodzenia elementu lub połączenia lutowniczego, potrzebne są bardziej wyrafinowane urządzenia pomiarowe. Funkcja TCH umożliwia sprawdzanie  telefonów komórkowych w trybach testowania. W trybie ręcznym przyrząd zachowuje się jak generator sygnałowy i jednocześnie jak 'wolnobieżny' odbiornik  Nie jest wymagana synchronizacja pomiędzy łączem 'w górę' i 'w dół'.
Niedostępne w innych zespołach testujących GSM, funkcje standardowe w rodzaju: analizatora widma,  oscyloskopu, multimetru i analizatora  akustycznego  FFT,  wspomagają szybie wykrywanie uszkodzeń.

TESTOWANIE DOBRY/ZŁY 
Testowanie Dobry/zły jest istotne dla utrzymania jakości produkcji, dystrybucji i serwisu. Istotna jest tu szybkość i łatwość testowania. 2967 spełnia oba wymagania.

Tagi: przyrządy używane
Opis w języku angielskim: 2966A, 2967: Test Set

Produkty z tej samej kategorii