Tester radiokomunikacyjny TETRA2968A

2968A
 • Produkt wycofany z produkcji. Skontaktuj się z nami w celu doboru przyrządu zamiennego.
 • Opcje testowania terminali i stacji bazowych TETRA
 • Tryb pracy trunkingowy i bezpośredni (opcja)
 • Praca Simpleks i Dupleks
 • Typy wywołań: grupowy, indywidualny, telefoniczny i awaryjny
 • Sygnalizacja bezpośrednia lub typu hook
 • Zgodny z porozumieniem TIPv3
 • Pomiary nadajnika i odbiornika wg. normy ETSI EN 300 394-1
 • Rejestrowanie testu TT TETRA i testowanie stopy błędu BER w pętli zwrotnej TT
 • Generowanie sygnału testowego T1 i testowanie pętli zwrotnej T1 i stopy błędu BER
 • Tryb testu automatycznego dla szybkiego testowania terminali.
 • Testowanie w pętli zwrotnej audio informacji głosowych i tonowych
 • Platforma wielo standardowa
 • Analiza protokółu TETRALOG (opcja)
 • Analizator widma z pełnym spanem i generator śledzący
 • Analiza FFT Audio


Zespół testujący radiostacje TETRA 2968 rozwiązuje problem testowania terminali TETRA i/lub stacji bazowych dając maksimum elastyczności na etapie projektowania, produkcji i eksploatacji. Zespół testujący zapewnia całą niezbędną sygnalizację do sterowania radiostacji TETRA i wykonuje pomiary najważniejszych parametrów nadajnika i odbiornika RF oraz audio. Pomiary wykonywane są dokładnie, łatwo i szybko.

Pomiary TETRA

Pomiary nadajnika wykonywane na terminalach i stacjach bazowych obejmują: moc impulsów, profil mocy, wyrównanie ramkowe (błąd czasowy impulsów), błąd częstotliwości, dokładność modulacji (EVM) i szczątkową nośną. Wszystkie pomiary wykonywane są zgodnie z normą ETSI EN 300 394-1. Powyższe parametry mierzone są dla każdego z różnych typów impulsów TETRA i wyświetlane w postaci numerycznej lub graficznej na ekranie. W celu ułatwienia projektowania lub diagnozowania błędów indywidualne parametry obsługiwane są poprzez dedykowane ekrany graficzne. Demodulowane dane symboliczne zarejestrowanych impulsów mogą być wyświetlane lub wysyłane do pamięci zewnętrznej dla późniejszej analizy.

Zespół testujący 2968 jest w stanie wykonywać pomiary czułości odbiornika TETRA w różny sposób, w zależności od możliwości badanej radiostacji. Terminale TETRA obsługujące pętle zwrotne TT mogą być testowane automatycznie, przy czym 2968 kontroluje rejestrację trybu testu oraz pętlę zwrotną RF, podczas której mogą być mierzone parametry BER, MER i RBER. W terminalach obsługujących tryb testowania T1 może być mierzona stopa błędu BER, za pomocą pętli zwrotnej T1. Parametry MER i BER mogą być mierzone przez testowany terminal, za pomocą sygnałów T1 generowanych przez 2968. Obsługiwane typy sygnałów T1 obejmują TCH/7.2 typ 1, TCH/2.4 typ 4 i SCH/F typ 2. Może być również testowana czułość odbiornika (SINAD, zniekształcenia), poprzez odzyskiwanie z terminala sygnałów audio i analizowanie ich za pomocą szeregu standardowych funkcji analizy audio. Zespół testujący 2968 zapewnia konieczny bodziec, w postaci częstotliwości RF modulowanej zakodowanym cyfrowo sygnałem tonu audio, ciszy lub 'rozmowy zwrotnej' (talkback).

Przy testowaniu stacji bazowych zespół 2968 obsługuje synchronizację zarówno sygnału generowanego przez stację bazową w kierunku terminali, jak i wyjścia impulsowego synchronizacji ze stacji bazowej. Generowany w zespole testującym sygnał testujący RF- T1 (TCH/7.2 typ 7) stymuluje odbiornik stacji bazowej, umożliwiając pomiar stopy błędu BER .

Symulacja sieci

Zespół testujący 2968 może być konfigurowany dla umożliwienia emulowania szerokiego zakresu różnych sieci TETRA. Testowany terminal rozpoznaje zespół 2968 jako sieć, do której jest on konfigurowany. Testy funkcjonalne umożliwiają gruntowne sprawdzenie terminali nowych lub po naprawie, przed ich zastosowaniem w sieci TETRA.

• Obsługiwane są różne plany kanałów RF systemu TETRA wraz z opcją planu zdefiniowanego przez użytkownika lub brakiem planu. Dzięki temu zespół 2968 jest przydatny wszędzie tam gdzie rozmieszczane są systemy TETRA.

• Dla zwiększenia uniwersalności przyrządu tryby wyboru szczeliny TX oraz kontroli mocy RF definiowane są przez użytkownika.

• Funkcje łączenia, rozłączania i modyfikacji grupy obsługiwane są dla maksymalnie 40 różnych grup. Wyświetlana informacja GSSI ułatwia sprawdzenie, czy terminale są prawidłowo skonfigurowane dla docelowego użytkownika.

• Komunikaty tekstowe SDS-TL (do 120 znaków) mogą być wysyłane lub odbierane przez zespół testujący zarówno za pomocą systemu kodowania komunikatów TETRA, jak i GSM. Wysłane komunikaty mogą otrzymać stempel czasowy, a odbierane komunikaty mogą być wyświetlane z punktem docelowym SSI i ESN. Na żądanie tester wysyła do terminala odpowiedź odebrania komunikatu.

Funkcje przetwarzania wywołania

Zespół testujący 2968 obsługuje wszystkie funkcje przetwarzania wywołania, które wymagane przy testowaniu terminala. Funkcje te obejmują rejestrowanie i wyrejestrowanie (do/z sieci), inicjowane lub zakańczane przez stację mobilną zestawianie lub kasowanie wywołań. Obsługiwane typy wywołań obejmują wywołania: indywidualne, grupowe, telefoniczne, awaryjne lub definiowane przez użytkownika. Dla umożliwienia prostego testowania typu ‘koniec-koniec’ realizowana jest funkcja pętli zwrotnej audio. W pętli tej odebrany z mikrofonu terminala sygnał audio, opóźniany jest w czasie przez 2968 i wysyłany z powrotem do terminala, gdzie jest słyszalny w jego głośniku.

Test automatyczny

Dla zapewnienia szybkiego i łatwego testowania terminali w warsztatach naprawczych realizowane są predefiniowane sekwencje testu automatycznego. Sekwencje te mogą być wybierane dla wykonywania pełnych pomiarów sygnalizacji oraz RF lub dla wykonywania jedynie testów funkcjonalności. Sekwencje testu mogą być konfigurowane przez użytkownika z płyty czołowej. Można zdefiniować maksymalnie 6 różnych scenariuszy zestawiania lub rozłączania wywołań. Umożliwia to pełne testowanie terminali obsługujących różne tryby pracy. W programie testu automatycznego może być również zawarta pętla zwrotna TT, co umożliwia łatwe i powtarzalne testowanie terminali w trybie dobry/ zły.

Kompatybilność z TIPV3

Funkcje przetwarzania wywołań wykonywane są zgodnie z porozumieniem o współpracy ‘TETRA MoU’, wersja 3. Dzięki temu zespół 2968 może testować wszystkie terminale TETRA o podobnych funkcjach.

Tryb pracy bezpośredni (DMO) opcja 32

Funkcje DMO obejmują sprawdzenie sygnalizacji oraz pomiary nadajnika.


Zespół 2968 wyświetla numer ITSI stacji mobilnej oraz inne parametry zestawienia połączeń, jak typ wywołania oraz status kodowania, w podobny sposób jak w normalnym trybie testowania trunkingowego. (opcja 30).

Obsługa

Zespół testujący 2968 może być obsługiwany ręcznie lub pracować w automatycznym systemie testowania poprzez interfejs RS-232 lub GPIB. Sterownie ręczne odbywa się za pomocą klawiszy twardych i miękkich oraz wyświetlacza monochromatycznego CRT. Po dołączeniu monitora kompatybilnego z VGA informacja wyświetlana jest w kolorze. Porty wejścia/wyjścia Rf mogą być wybierane zarówno jako port pojedynczy, jak i port podwójny typu dupleks. Dwa wejścia RF umożliwiają dołączenie zespołu 2968 bezpośrednio do źródeł sygnałowych o dużej mocy (maksymalnie 150 W) lub małej mocy. Konfiguracja portu pojedynczego stosowana jest przy testowaniu terminali, natomiast konfiguracja portu podwójnego stosowana jest przy testowania stacji bazowej, gdzie porty TX i RX są niezależne

Program TETRALOG (szczegóły patrz arkusz danych 46891/117)

Opcjonalnie może być zastosowany program TETRALOG pracujący na komputerze PC pod systemem WindowsTM. Program ten wychwytuje i wyświetla zdekodowane komunikaty protokółu, wymieniane pomiędzy zespołem testującym, a terminalem TETRA. Wspomaga to testowanie protokółu terminala na etapie opracowania lub przy testach współpracy. Komunikaty te mogą być wyświetlane ze zmiennym stopniem szczegółowości-od LMAC (warstwa 2.1) do CMCE i MM (warstwa 3.2).

Funkcje standardowe

Podstawowa platforma 2968 obejmuje obszerny zakres funkcji standardowych:

• analizator widma ze wszystkimi funkcjami i z pełnym spanem oraz generator śledzący o zmiennym offsecie do pomiarów sygnałów, oraz pomiarów odpowiedzi układów wyrównujących, filtrów / wzmacniaczy i mieszaczy.

• Analizator FFT do szybkich pomiarów audio z wysoką rozdzielczością.

• Pomiar SINAD przy zmiennej częstotliwości oraz zniekształceń w aplikacjach dostosowanych do potrzeb klienta.

• Szeroki asortyment filtrów audio do wszechstronnej charakterystyki audio.

• Rozbudowany generator audio, posiadający maksymalnie 6 źródeł, do umożliwienia złożonej sygnalizacji.

• Mierniki mocy szerokozakresowy i selektywny do umożliwienia pomiaru całkowitej mocy nadawanej lub mocy w kanale.

• Wbudowany multimetr.

Opcje

Zespół testujący 2968 może być konfigurowany w dowolnej kombinacji dostępnych opcji systemowych. Wszystkie obsługiwane standardy mogą koegzystować na tej samej platformie. Dzięki temu zespół testujący 2968 jest idealnym narzędziem dla warsztatów naprawczych, gdzie obsługiwane są różne produkty.

Oprócz różnych opcji terminala TETRA oraz stacji bazowych dostępne są opcje trunkingu MPT1327/1343 oraz systemów GSM, TACS, AMPS, NMT i SSB.


GSM (900 MHz) Opcja 21

Opcja ta, kompatybilna z GSM fazy 2, umożliwia sterowanie i pomiary terminali mobilnych GSM 900 MHz. Opcja została wprowadzona dla umożliwienia testowania i strojenia radiostacji podczas naprawy.

Więcej informacji na temat opcji systemowych znajduje się w specyfikacjach produktów 2965i 2967 na stronie www.ifrsys.com

Wsparcie

Zespól testujący 2968 dostarczany jest ze standardową gwarancją 2 letnią. Istnieje opcja rozszerzenia gwarancji do 3 lat. Zalecany okres kalibracji wynosi 2 lata.

Rozszerzenie funkcjonalności odbywa się poprzez ładowanie oprogramowania i może być wykonane u klienta przez personel wsparcia technicznego firmy Aeroflex lub w dowolnym akredytowanym przez Aeroflex centrum obsługi.

Obsługę zespołu 2968 wspomaga instrukcja serwisowa obejmująca poziom elementów oraz szkolenia fabryczne, organizowane na żądanie.

Specyfikacje

informacje OGÓLNE

Niektóre parametry zaznaczone są jako typowe. Dane te nie są gwarantowane i przekazują jedynie dodatkowe informacje dotyczące stosowania przyrządu.

GENERATOR sygnałowy TETRA

Częstotliwość

Zakres

10 MHz do 1 GHz, użyteczny do 1.15 GHz

Rozdzielczość

1 Hz

Wskazanie

Wyświetlanie 4 cyfr (numer kanału) w trybie SYSTEMS

Wyświetlanie 10 cyfr (Hz) w trybie Dupleks

Ustawienia

Tryb SYSTEMS: numer kanału i plan częstotliwości lub bezpośredni wpis w MHz

Pozostałe tryby: wpis z klawiatury (Hz), funkcja inkrementacji/ dekrementacji oraz pokrętło

Dokładność

Jak wzorca częstotliwości

Poziom wyjściowy

Zakres

Tryb jednoportowy Dx:

gniazdo typu N: -135 dBm do -50 dBm
gniazdo TNC: -135 dBm do -30 dBm 
Tryby testu Rx i dwuportowy Dx: 
gniazdo typu N: -135 dBm do -40 dBm
gniazdo TNC: -135 dBm do -20 dBm

Rozdzielczość

0.1 dB

Wskazanie

4 cyfry plus znak (dBm)


Dokładność

Gniazdo typu N:

±1 dB (modulacja TETRA) w zakresie temperatury 15 do 35°C

W pozostałych przypadkach

±1.2 dB do 575 MHz

±1.75 dB do 1 GHz, dla poziomów powyżej -120 dBm.

±1.3 dB do 1 GHz, w zakresie temperatury 15 do 35°C

Wł. / wył. nośnej

Operacja z klawiatury, zmniejsza sygnał wyjściowy z generatora do <-120 dBm

Zabezpieczenie przed mocą wsteczną

Gniazdo typu N: przy włączonym przyrządzie 150 W 
Przeciążenie wskazywane przez sygnał ostrzeżenia wizualny i akustyczny

Gniazdo TNC: zabezpieczenie do 10 W. Po odłączeniu mocy RF możliwy reset. Nadmierna moc wskazywana przez sygnał ostrzeżenia wizualny i akustyczny

Impedancja wyjściowa

50 Ω nominalna

VSWR

Gniazdo typu N: lepiej niż 1.2 (do 500 MHz); lepiej niż 1.3 (do 1 GHz) (typowo 1.2)

Gniazdo TNC: typowo 1.3 przy 900 MHz

Przenikanie nośnej RF

Sygnał częstotliwości nośnej, o napięciu poniżej 0.5 µV, generowany na obciążeniu 50 Ω przez cewkę 2 zwojową w odległości 25 mm lub większej od obudowy, przy poziomie wyjściowym ustawionym poniżej -60 dBm i przy wyjściu zakończonym hermetycznym obciążeniem 50 Ω

MODULACJA TETRA

Typ modulacji

π/4 DQPSK

Szybkość modulacji

18 k symboli /sek

Filtr modulacji

Root Nyquist, α =0.35

Błąd wektorowy

<3% RMS

<6% szczytowy

Moc szczątkowej nośnej

<-35 dBc

Dane

Sygnały testujące T1 (zgodnie z ETS 300 394-1)

T1 typu 1 (TCH/7.2 downlink)

T1 typu 2 (SCH/F downlink)

T1 typu 4 (TCH/2.4 downlink)

T1 typu 7 (TCH/7.2 uplink)

Kanał sterujacy (MCCH)

pomiary odbiornika TETRA

Testowanie BER

BER T1 typ 1 (TCH/7.2)
BER TCH/S Klasy 0 
BER TCH/S Klasy 1 
BER TCH/S Klasy 2 
RBER TCH/S Klasy 0 
RBER TCH/S Klasy 1 
TCH/S MER


Kanał rozmówmy (TCH/S): Rozmowa zwrotna( Talkback)
Cisza
Sygnał testowy 1kHz
0.153 PRBS

POMIARY nadajnika TETRA

Zakres częstotliwości

10 MHz do 1 GHz

Zakres dynamiki

0 dBm do +52 dBm

Mierzone typy impulsów– test stacji bazowej

NDB - Normalne od stacji (ciągłe) za pomocą TS1 lub TS2 
SB - Synchronizacji (ciągłe.)
NDB - Normalne od stacji (nieciągłe.) za pomocą TS1 lub TS2
SB –Synchronizacji (nieciągłe.)

Mierzone typy impulsów – test stacji mobilnej w trybie bezpośrednim

DNB – Normalne, za pomocą TS1 lub TS2
DSB - Synchronizacji
DSB - Synchronizacji (ciągłe)

Mierzone typy impulsów - Test stacji mobilnej

CB - Sterujace (typu Half Slot nieciągłe)

NUB – Normalne do stacji (nieciągłe) TS1 lub TS2

NUB – Noramalne do stacji (ciągłe) TS1 lub TS2

miernik błędu częstotliwości względnej RF

Jedynie test stacji mobilnej

Zakres błędu częstotliwości

±500 Hz

Mierzone typy impulsów

CB, NUB (nieciagłe.), NUB (ciągłe.)

Rozdzielczość

10 Hz

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność

±15 Hz

miernik błędu częstotliwości względnej RF

Jedynie stacja bazowa i tryb testu bezpośredni

Zakres błędu częstotliwości

±500 Hz

Rozdzielczość

0.1 Hz

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność

±15 Hz + dokładność wzorca częstotliwości

Miernik mocy RF TETRA

Pomiar mocy

Moc średnia w czasie jednego impulsu mierzona w punktach symbolicznych . Pomiar poprzez filtr TETRA (Root Nyquist α = 0.35) Uśrednianie na n impulsach (n wybierane od n = 1 do n = 250)


Wyświetlane jednostki

dBm / Waty

Rozdzielczość

0.1 dB

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność

±0.6 dB dla temperatur w zakresie 15 do 35°C 
Patrz również– kalibracja użytkownika

błąd czasowy impulsów

Zakres

±510 symboli

Rozdzielczość

0.01 symboli

Wskazanie

5 cyfr

Dokładność

±0.05 symbola

ANALIZATOR MODULACJi TETRA

Zakres błędu modulacji

20% błąd wektorowy wart. skuteczna 
40% błąd wektorowy wart szczytowa
20% nośna szczątkowa

Rozdzielczość

0.25%

Wskazanie

4 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej
Profil błędu wektorowego

Dokładność

±0.5%, przy błędzie 10%

wyświetlanie graficzne

profil mocy RF

Skala pionowa

10 dB/dz lub 3 dB/dz

Typ impulsu (Wybór)

BS, MS i DM-MS (jedynie nieciągłe)

Pomiar mocy

Mierzona poprzez filtr TETRA 
Odniesienie do mocy średniej (0 dB)

Zakres dynamiki profilu mocy

50 dB

Wskazanie

Profil mocy na tle szablonu TETRA

Wyświetlanie

pełny impuls 
zbocze narastające / opadające


Dokładność

±0.6 dB w punktach symbolicznych dla poziomów większych niż 
-10 dB

DIAGRAM konstelacji

Amplituda i faza w punkcie symbolicznym mierzone we wszystkich punktach symbolicznych impulsu (SN0 ~ SNmax) pomiar poprzez filtr TETRA

Funkcje wyświetlania

Normalne/rozszerzone

Tryb wyświetlania

Pojedyncze/ciągłe 
z odświeżaniem/z poświatą/z akumulowaniem

DIAGRAM trajektorii fazy

Amplituda i faza mierzone w sposób ciągły we wszystkich punktach symbolicznych impulsu (SN0 ~ SNmax) poprzez filtr TETRA

Funkcje wyświetlania

Normalne/rozszerzone

Tryb wyświetlania

Pojedyncze / ciągłe 
z odświeżaniem / z akumulowaniem

wyświetlanie analizy wektorowej

Wyświetlanie błędu wektora, błędu amplitudy i błędu fazowego 
Błąd amplitudy i błąd fazy mierzony ciągle we wszystkich punktach symbolicznych impulsu (SN~ SNmax) poprzez filtr TETRA

Funkcje wyświetlania

Normalne/rozszerzone

Tryb wyświetlania

Pojedyncze/ciągłe

Analogowy GENERATOR sygnałowy RF jako generator tetra z następujacymi WYJĄTKami:

Zakres częstotliwości

100 kHz do 1 GHz, użyteczny 90 kHz do 1.15 GHz

POZIOM wyjściowy

Zakres

Tryby Dx jednoportowe:
gniazdo typu N: -135 dBm -40 dBm
gniazdo TNC: -115 dBm -20 dBm
Test Rx i tryby Dx dwuportowe:
gniazdo typu N: -135 dBm -10 dBm (-20 dBm przy AM)
gniazdo TNC: -115 dBm +10 dBm (0 dBm przy AM)

Wskazanie

4 cyfry plus znak (dBm, dBµ V, µ V, µ V PD/EMF)

czystość widmowa

Szczątkowa FM (Ważona CCITT)

15 do 35°C

Mniej niż 6 Hz RMS, do 575 MHz 
Mniej niż 12 Hz RMS, do 1 GHz

Szczątkowa AM (Ważona CCITT)

Mniej niż 0.05% RMS


Zawartość harmonicznych

Poniżej -30 dBc dla poziomów do +7 dBm (gniazdo TNC)
Poniżej -30 dBc dla poziomów do -13 dBm (gniazdo typu N)

Sygnały pasożytnicze

Poniżej -45 dBc dla częstotliwości nośnych od 100 kHz do 36 MHz 
Poniżej -50 dBc dla częstotliwości nośnych powyżej 36 MHz

Szum fazowy SSB (offset 20 kHz)

Poniżej -114 dBc/Hz, do 575 MHz 
Poniżej -108 dBc/Hz, do 1 GHz

MODULACJA AMPLITUDy - WEWNĘTRZNA

Zakres częstotliwości

100 kHz do 400 MHz, użyteczny do 1.15 GHz

Zakres głębokości AM

0 do 99%

Rozdzielczość

0.1%

Wskazanie

3 cyfry

Ustawianie

Wpis z klawiatury (Hz), funkcja inkrementacji/ dekrementacji delta oraz pokrętło

Dokładność (1) (do 85% AM)

±4% ustawiania ±1 cyfra dla częstotliwości modulacji 1 kHz
±6% ustawiania ±1 cyfra dla częstotliwości modulacji od 30 Hz do 
10 kHz
±8% ustawiania ±1 cyfra dla częstotliwości modulacji od 10 kHz do 20 kHz

Zniekształcenia

Mniej niż 1% przy 1 kHz dla głębokości modulacji do 30%, ważone CCITT 
Mniej niż 2% dla częstotliwości modulacji od 100 Hz do 20 kHz i

dla głębokości modulacji do 85%

Modulacja częstotliwości

Zakres: 20 Hz do 15 kHz dla częstotliwości nośnych do 36 MHz; 
20 Hz do 20 kHz dla częstotliwości nośnych do 400 MHz Rozdzielczość: 0.1 Hz poniżej 10 kHz; 1 Hz poniżej 20 kHz

MODULACJA AMPLITUDy– ZEWNĘTRZNA

Impedancja wejściowa

Nominalnie 1 MΩ równolegle z 100 pF

Zakres częstotliwości

Jak dla wewnętrznej AM

Zakres częstotliwości modulacji

Jak dla wewnętrznej AM ze sprzężeniem AC lub DC

Dokładność

Jak dla wewnętrznej AM ±2%

Czułość wejściowa

1 V RMS dla wskazywanej głębokości modulacji

MODULACJA częstotliwości– WEWNĘTRZNA

Zakres częstotliwości

100 kHz do 1 GHz, użyteczny 90 kHz do 1.15 GHz

Wskazanie

4 cyfry

Ustawianie

Wpis z klawiatury (Hz), funkcja inkrementacji/ dekrementacji delta oraz pokrętło

Dokładność (1)

±3% ±1 cyfra przy 1 kHz w zakresie 15 do 35°C 
(0.1% na °C poza tym zakresem)

±3% ±1 cyfra (typ) dla częstotliwości mod. od 20 Hz do 5 kHz ±7% ±1 cyfra (typ) dla częstotliwości mod. od 5 kHz do 20 kHz ±10% ±1 cyfra (typ) dla częstotliwości mod. od 20 kHz do 75 kHz

Zniekształcenia (1)

Mniej niż 0.5% dla częstotliwości mod. od 250 Hz do 5 kHz 
(dla dewiacji 1 kHz do 800 kHz)

Mniej niż 1% dla częstotliwości mod. od 50 Hz do 20 kHz
(dla dewiacji 1 kHz do 800 kHz)

Zakres częstotliwości modulacji (6)

20 Hz do 20 kHz generatory mod. 1, 2, 3 lub 
20 Hz do 100 kHz generator mod. 4

Rozdzielczość

0.1 Hz

MODULACJA częstotliwości– ZEWNĘTRZNA

Impedancja wejściowa

Nominalnie 1 MΩ równolegle z 100 pF

Zakres częstotliwości

Jak dla wewnętrznej FM

Dewiacja maksymalna

Zakres częstotliwości modulacji

DC do 100 kHz (sprzężenie DC) 10 Hz do 100 kHz (sprzężenie AC)


Czułość wejściowa

2.828 V pk-pk dla wskazywanej dewiacji

Dokładność

Jak dla wewnętrznej FM ±2% dla częstotliwości do 20 kHz

MODULACJA fazy - WEWNĘTRZNA

Zakres częstotliwości

100 kHz do 1 GHz, użyteczny do 1.15 GHz

Wskazanie

4 cyfry

Ustawianie

Wpis z klawiatury (Hz), funkcja inkrementacji/ dekrementacji delta oraz pokrętło

Dokładność

±5% ±1 cyfra dla częstotliwości modulacji od 250 Hz do 3.4 kHz, w zakresie 15 do 35°C (0.1% na °C poza tym zakresem)

Zniekształcenia (1)

Mniej niż 1% dla częstotliwości modulacji od 250 Hz do 5 kHz (dla dewiacji 1 radian do 160 radianów)

Modulacja częstotliwości

Zakres: 250 Hz do 5 kHz

Rozdzielczość

0.1 Hz

MODULACJA fazy - ZEWNĘTRZNA

Impedancja wejściowa

Nominalnie 1 MΩ równolegle z 100 pF

Zakres częstotliwości

Jak dla wewnętrznej modulacji fazy

Zakres częstotliwości modulacji

250 Hz do 5 kHz

Czułość wejściowa

2.828 V pk-pk dla wskazywanej dewiacji

Dokładność

Jak dla wewnętrznej ±2%

Źródła MODULACJi WEWNĘTRZNej i AUDIO

Można przydzielić maksymalnie 6 źródeł tonowych jako 3 generatory modulacji i 3 generatory tonowe audio.

Tryby modulacji

Generatory wewnętrzne mogą być przydzielone do AM, FM, Φ M.

woltomierz AUDIO

Impedancja wejściowa

Nominalnie 1 MΩ równolegle z 100 pF

Zakres częstotliwości

DC i 20 Hz do 500 kHz 
jedynie AC 20 Hz do 500 kHz 
polaryzacja DC poniżej 10 Hz


Zakresy poziomu

0 do 10, 0 do 30, 0 do 100, 0 do 300 mV, 0 do 1, 0 do 3, 0 do 10, 0 do 30 V RMS (zakres automatyczny lub stały)

Wskazanie poziomu

4 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność poziomu (Sprzężenie DC) (3)(5)

±2% odczytu ±1 mV ± rozdzielczość, DC i 100 Hz do 20 kHz 
±4% odczytu ±1 mV ±rozdzielczość, 40 Hz do 100 kHz

Dokładność poziomu (Sprzężenie AC) (

±2% odczytu ±1 mV, ± rozdzielczość 150 Hz do 20 kHz 
±4% odczytu ±1 mV, ± rozdzielczość 100 Hz do 100 kHz

Szumy szczątkowe

100 µV RMS Ważone CCITT

miernik częstotliwości audio

Zakres

10 Hz do 500 kHz

Rozdzielczość

0.1 Hz od 10 Hz do 5 kHz 
1 Hz od 5 kHz do 50 kHz 
10 Hz od 50 kHz do 500 kHz

Wskazanie

6 cyfr

Dokładność

Jak dla wzorca częstotliwości ±1 cyfra ± rozdzielczość

Czułość

Na wykresie słupkowym powyżej 25% FSD (sprzężenie DC)

MIERNIK SINAD AUDIO

Częstotliwość

1 kHz domyślnie. Wybór użytkownika do 20 kHz

Zakres SINAD

5 do 50 dB

Rozdzielczość

0.1 dB dla odczytów poniżej 20 dB 
0.2 dB dla odczytów poniżej 25 dB

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność (wybrany filtr pasmowy)

±0.5 dB ± rozdzielczość

Czułość

100 mV dla 46 dB SINAD

AUDIO ZNIEKSZTAŁCENIA MIERNIK

Częstotliwość

1 kHz domyślnie. Wybór użytkownika do 20 kHz

Zakres zniekształceń

0 do 100%


Rozdzielczość

0.1% zniekształceń dla odczytów powyżej 1% 
0.2% zniekształcenia dla odczytów poniżej 1%

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność

±5% odczytu ± rozdzielczość (wybrany filtr pasmowy)

Czułość

100 mV dla zniekształceń 0.5%

MIERNIK S/N AUDIO

Zakres S/N

0 do 100 dB

Rozdzielczość

0.1 dB dla odczytów poniżej 50 dB 
0.2 dB dla odczytów poniżej 70 dB

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność

±0.5 dB ± rozdzielczość

Czułość

2 V dla 60 dB, 200 mV dla 40 dB

oscyloskop AUDIO

Tryby pracy

Przemiatanie pojedyncze lub powtarzalne

Zakres częstotliwości

DC do 500 kHz
10 Hz do 500 kHz (sprzężenie AC)

Wykrywanie wąskich impulsów (Glitchy)

1 µs minimum

Zakresy napięcia

2 mV/dz do 20 V/dz w sekwencji 1, 2, 5

Dokładność napięcia

±5% pełnej skali

Podstawa czasu

5 µs/dz do 10 s/dz w sekwencji 1, 2, 5

Dokładność podstawy czasu

Jak dla wzorca częstotliwości

Tryb wyzwalania

Auto-trigger

Wskazanie markerowe

Poziom: M1-M2, M2-M1 
Czas: M1-M2, M2-M1

Podziałka

10 działek poziomych na 8 działek pionowych 
Może być powiększona do pełnego ekranu


Analizator FFT AUDIO

szerokości spanu

50 Hz do 50 kHz w sekwencji 5, 10, 25 
Powyżej 40 kHz sygnały są tłumione 80 dB/oktawę.

Podziałka

10 działek poziomych na 8 działek pionowych 
Może być powiększona do pełnego ekranu

Poziom odniesienia (góra ekranu)

10 mV do 20 V w sekwencji 1,2,5

Dokładność poziomu

±0.3 dB, 100 Hz do 15 kHz; typowo ±1 dB, 40 Hz do 40 kHz

Skalowanie pionowe

1, 2, 5, 10 dB/dz

Zakres dynamiki

60 dB

Funkcja zapamiętywania wartości maksymalnych

Funkcja przemiatania Audio

DC do 20 kHz 
Wskazanie markerowe 
Poziom: M1, M2, M1-M2 
Częstotliwość: M1, M2, M1-M2

wykresy słupkowe AUDIO

Wyświetla: napięcie AF, SINAD, zniekształcenia, S/N
Rozdzielczość pionowa: 1% pełnej skali
Zakres: automatyczny, zatrzymanie zakresu lub ręczy wybór (góra/dół), sekwencja 1, 3,10 z histerezą
Z funkcją zapamiętywania wart. szczytowych.

FILTRY AUDIO i MODULACJi

Dolnoprzepustowy 300 Hz (±0.1 dB poniżej 150 Hz, ±0.2 dB, 150-200 Hz względem 100 Hz)
Pasmowy 300 Hz do 3.4 kHz (±0.4 dB, 400-2100 Hz względem 1

kHz)

Dolnoprzepustowy 5 kHz (±0.3 dB przy <3 kHz względem 1 kHz)
Dolnoprzepustowy 20 kHz (±0.3 dB przy <12 kHz, typowo -0.9 dB przy <15 kHz i -3 dB przy 20 kHz względem 1 kHz)
psofometryczny CCITT 
C-MESSAGE

Patrz również Warunki otoczenia – kalibracja użytkownika.

multimetr

Końcówki wejściowe

3x4 mm, ‘Volt/Ohm', 'Current' i 'Common'

Napięcie wejściowe maksymalne

300 V (CAT II) względem chassis przyrządu

Specyfikacje dokładności są ważne dla maksymalnego napięcia wspólnego 25 V

Woltomierz

Zakres napięcia

0 do 300 V, 0 do 30V, 0 do 3V, 0 do 300 mV, Końcówki: ‘Volt/Ohm' i 'Common', maksymalny współczynnik szczytu 3:1 na zakresie pełnej skali


Zakres częstotliwości

Polaryzacja DC lub 40 Hz do 1 kHz

Impedancja wejściowa

Nominalnie 6 MΩ równolegle z 100 pF

Rozdzielczość

0.1% pełnej skali (FSD)

Dokładność(5)

DC: ±3% odczytu ±2 mV ±1 cyfra
AC + DC: ±3% odczytu ±3 mV ± 1 cyfra
Patrz również: Warunki otoczenia - Kalibracja użytkownika.

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

amperomierz

Zakres prądu

0 do 1A i 0 do 10 A

Zakres częstotliwości

Polaryzacja DC lub 40 Hz do 1 kHz

Rozdzielczość

1 mA poniżej 1 A; 10 mA poniżej 10 A

Dokładność

DC: ±5% odczytu ±50 mA ±1 cyfra
AC + DC: ±5% odczytu ±150 mA ±1 cyfra

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

MIERNIK rezystancji

Zakresy rezystancji

100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ

Rozdzielczość

1 Ω poniżej 1kΩ lub 3 cyfry

Dokładność (5)

±5% odczytu ±1 Ω ±1 cyfra
Test ciągłości: sygnał tonowy gdy odczyt mniejszy od 10 Ω

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

MIERNIK CZĘSTOTLIWOŚci RF

Zakres

100 kHz do 1 GHz

Rozdzielczość

1 Hz lub 10 Hz wybór

Wskazanie

do 10 cyfr

Dokładność

Jak dla wzorca częstotliwości ±2 Hz ± rozdzielczość

Zakres dynamiki (strojenie automatyczne)

Jak dla miernika mocy RF (szerokopasmowego)


Zakres częstotliwości (strojenie automatyczne)

10 MHz do 999.9 MHz

Czułość

Strojenie ręczne: -100 dBm (TNC) w zależności od pasma odbiornika w trybie testu przez antenę

Zakres częstotliwości offsetu

±1 MHz w zależności od pasma odbiornika

MIERNIK mocy RF (szerokopasmowy)

Zakres częstotliwości

100 kHz do 1 GHz

Zakres dynamiki (strojenie automatyczne)

10 mW do 150 W (gniazdo typu N), 
100 µW do 0.5 W (gniazdo TNC)

Odczyt mocy

Prawdziwa moc średnia

Wyświetlane jednostki

Waty

Rozdzielczość

Lepiej niż 1%

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność(5)

100 kHz do 500 MHz:
±7.5% (0.3 dB), 0.1 W do 50 W (gniazdo typu N) 
±10% (0.4 dB), 20 mW do 150 W (gniazdo typu N) 
±12% (0.5 dB), 200 µW do 50 mW (gniazdo TNC)

500 MHz do 1 GHz:
±12% (0.5 dB), 20 mW do 150 W (gniazdo typu N)
±15% (0.6 dB), 200 µW do 50 mW (gniazdo TNC)

Patrz również Warunki otoczenia - Kalibracja użytkownika.

Moc znamionowa maksymalna bezpieczna

Gniazdo typu N: 50 W
Gniazdo TNC: 0.5 W; zabezpieczenie przed przeciążeniem do 10 W

Moc chwilowa

Gniazdo typu N: 150 W w ograniczonych okresach czasu, typowo 2 minuty przy 20°C. Typowy współczynnik wł./ wył 6:1. Przeciążenie wskazywane przez sygnał ostrzegawczy wizualny i akustyczny.

MIERNIK mocy RF (selektywny)

Zakres częstotliwości

100 kHz do 1 GHz

Pasmo IF

300 Hz do 30 kHz w sekwencji 1, 3, 10 oraz 110 kHz, 280 kHz i 3 MHz

Zakres dynamiki (strojenie ręczne)

0 dBm do +50 dBm (pasmo IF 110 kHz) (gniazdo typu N) 
90 dBm do +20 dBm (pasmo IF 110 kHz) (gniazdo TNC)


Odczyt mocy

Uśredniony

Wyświetlane jednostki

dBm

Rozdzielczość

0.1 dB

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność (5)

Patrz również: Warunki otoczenia - Kalibracja użytkownika.

ANALIZATOR widma RF

Zakres częstotliwości:

100 kHz do 1 GHz, użyteczny od 30 kHz do 1.05 GHz

Spany

500 Hz/dz do 100 MHz/dz, w sekwencji 1,2, 5

Pasmo rozdzielczości

300 Hz do 300 kHz w sekwencji 1, 3, 10 i 3 MHz (wybierane automatycznie, w zależności od spanu lub wybierane ręcznie) Pasmo Video - stałe przy 3 kHz

Kształt filtra

Nominalnie 3 dB/60 dB, 1:11 (pasmo 300 Hz do 30 kHz)

Poziom odniesienia (góra ekranu)

-100 dBm do + 70 dBm

Zakres dynamiki na ekranie

80 dB

Rozdzielczość pionowa

0.5 dB przy 10 dB/dz, 0.05 dB przy 1 dB/dz

Dokładność poziomu (5)

±2.5 dB (typowo) 
Patrz również: Warunki otoczenia - Kalibracja użytkownika.

Zniekształcenia intermodulacji

Mniej niż 80 dB dla 2 sygnałów na ekranie na poziomie odniesienia

Szumy fazowe (typowo)

-70 dBc / Hz przy ±100 Hz od sygnału 
-75 dBc / Hz przy ±1 kHz od sygnału
-75 dBc / Hz przy ±10 kHz od sygnału
-85 dBc / Hz przy ±20 kHz od sygnału
-100 dBc / Hz przy ±100 kHz od sygnału

Szybkości przemiatania

Wybierana optymalna szybkość przemiatania zgodnie ze spanem i pasmem rozdzielczości

Tryby

Przemiatanie pojedyncze lub ciągłe

Podziałka

10 działek poziomych na 8 działek pionowych

Funkcje wyświetlania

Normalne/rozszerzone


Markery

M1 i M2

Wskazanie

Poziom: M1, M2, M1-M2
Częstotliwość: M1, M2, M1-M2

GENERATOR śledzący

Dostępny w trybie RF TEST

Zakres częstotliwości

100 kHz do 1 GHz

Zakres poziomu

-135 dBm do +13 dBm

Śledzenie offsetu

Umożliwia testowanie mieszaczy, stopni IF, analizę częstotliwości podstawowej i 2-giej harmonicznej (w górę, w dół, ×2, ÷2)

ANALIZATOR MODULACJi

Zakres dynamiki (strojenie automatyczne)

Jak w mierniku mocy RF (szerokopasmowym)

Czułość (strojenie ręczne)

Gniazdo typu N -30 dBm (pasmo IF 110 kHz)
Gniazdo TNC -50 dBm (pasmo IF 110 kHz)

TNC (tryb testu przez antenę) -101 dBm (2 µV 10 dB SINAD w paśmie IF 30 kHz i ważone CCITT)

Demodulacja

Dokładność utrzymywana dla sygnałów powyżej -60 dBm

Pasma odbiornika

300 Hz do 30 kHz w sekwencji 1, 3, 10 i 110 kHz, 280 kHz i 3 MHz

Filtry demodulacji

Jak w analizatorze audio plus filtr dolnoprzepustowy 5 kHz (±0.3 dB poniżej 3.4 kHz względem 1 kHz)

Wyjście audio

Poprzez wewnętrzny głośnik, wyjście zdemodulowane lub gniazdo pomocnicze do zewnętrznego głośnika lub słuchawek

Szybkość przełączania

Nominalnie poniżej 1 ms z kanału na kanał w odległości do 50 MHz, ustawianie z dokładnością 1 kHz częstotliwości końcowej

Wyjście demodulacji

Nominalna impedancja wyjściowa poniżej 10 Ω. Napięcie wyjściowe zależy od zakresu (2 V szczyt. na górnym zakresie).

Squelch (wyciszanie szumów)

Ręczne sterowanie squelch ze zmiennym progiem.

MODULACJA AMPLITUDY

Zakres częstotliwości

100 kHz do 1 GHz

Zakres częstotliwości modulacji

20 Hz do 20 kHz

Zakres głębokości AM

0 do 99.9%


Rozdzielczość

0.1% AM

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność (do 85% AM) (1) (5)

±3% odczytu, ±1% AM, 250 Hz do 5 kHz 
Typowo ±5% odczytu, ±1% AM, 50 Hz do 15 kHz

Zniekształcenia demodulacji (1)

Mniej niż 1% przy 1 kHz, ważone CCITT

Szczątkowa AM

Mniej niż 0.1% AM, ważona CCITT

MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚci

Zakres częstotliwości

1 MHz do 1 GHz

Zakres częstotliwości modulacji

20 Hz do 20 kHz

Zakres dewiacji

0 do 100 kHz

Rozdzielczość

10 Hz poniżej dewiacji 10 kHz; 100 Hz poniżej dewiacji 100 kHz

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność (1) (3) (5)

±3% ± rozdzielczość dla mod częstotliwość 1 kHz
±5% ± rozdzielczość dla mod częstotliwości od 100 Hz do 15 kHz

Zniekształcenia demodulacji (1)

Mniej niż 0.5% przy 1 kHz, ważone CCITT

Szczątkowa FM

Mniej niż 25 Hz RMS, ważona CCITT

MODULACJA fazy

Zakres częstotliwości

1 MHz do 1 GHz

Zakres częstotliwości modulacji

250 Hz do 5 kHz

Zakres dewiacji

0 do 20 radianów

Rozdzielczość

0.01 radianów

Wskazanie

3 cyfry i wykres słupkowy z zapamiętaniem wart. szczytowej

Dokładność (1) (3) (5)

±5% ± rozdzielczość

Zniekształcenia demodulacji (1)

Mniej niż 0.5% przy 1 kHz, ważone CCITT


GENERATORY AUDIO

Współpraca generatorów audio i generatorów modulacji – Patrz punkt o generatorach modulacji.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Zakres (6)

1 Hz do 20 kHz generatory AF 1, 2 i 3 lub 
1 Hz do 100 kHz generator AF 4

Ustawianie

Wpis z klawiatury (Hz), funkcja inkrementacji/ dekrementacji delta oraz pokrętło

Wskazanie

6 cyfr

Rozdzielczość

0.1 Hz Dokładność

Jak dla wzorca częstotliwości

POZIOM

Zakres

0.1 mV do 5 V RMS (maks. nap. wyjściowe AF 7 V szczyt., wszystkie generatory łączone)

Ustawianie

Wpis z klawiatury (Hz), funkcja inkrementacji/ dekrementacji delta oraz pokrętło

Wskazanie

4 cyfry

Rozdzielczość

0.1 mV

Dokładność

±3% ±1 cyfra, 250 Hz do 5 kHz 
±5% ±1 cyfra, 10 Hz do 20 kHz 
±10% ±1 cyfra, 20 kHz do 75 kHz

Impedancja wyjściowa

Nominalnie 5 Ω

Zabezpieczenie

Maksymalne dołączone napięcie 50 V

czystość sygnału

Zniekształcenia (2)

Poniżej 0.5% przy 1 kHz mierzonym w zakresie 30 kHz 
Poniżej 1% przy 20 Hz do 20 kHz mierzonych w zakresie 80 kHz 
Typowo 0.1% dla poziomów powyżej 100 mV

Szumy szczątkowe

Mniej niż 50 µV RMS (Ważone CCITT)

Offset DC

Mniej niż 10 mV

Koder/dekoder sygnalizacji

Funkcje tonów sekwencyjnych

Koduje i dekoduje maksymalnie 40 tonów 
CCIR, ZVEI, DZVEI, EEA, EIA lub zdefiniowane przez użytkownika. Każdy z tonów może być rozszerzony 
Dostępne tryby ciągły, impulsowy i pojedynczy krok


Tony zdefiniowane przez użytkownika

Dla tonów sekwencyjnych można zdefiniować maksymalnie trzy plany częstotliwości i zapisać je w pamięci 2968.
Do zdefiniowanego przez użytkownika tonu można skopiować dowolny ze standartowych planów częstotliwości i zmodyfikować.
Długość tonu 10 ms do 1s
Długość tonu rozszerzonego 100 ms do 10 s

Tryb tonów CTCSS

Mogą być wybrane standardowe częstotliwości tonów z menu.

Koder/ dekoder DTMF

Generuje i dekoduje tony DTMF, wyświetlając częstotliwości Hi/Lo, błąd częstotliwości, informacje czasowe i skręt

Koder/ dekoder DCS

Generuje i dekoduje kodowany cyfrowo squelch

Generator POCSAG

Generuje kod POCSAG wg. zalecenia CCIR No.1 
Rec 584. Szybkość bitowa od 400 do 9600 bit/s.

MONITOR AUDIO

Sygnały audio i demodulacji mogą być monitorowane poprzez głośnik zewnętrzny lub poprzez gniazdo pomocnicze lub gniazdo BNC na płycie tylnej.

funkcje ogólne

interfejsy

Klawiatura i ekran
Kodowana logicznie kolorem klawiatura wraz z ekranem CRT o dużej jasności i rozdzielczości

GPIB

Pełna kontrola głównych funkcji przyrządu poprzez interfejs GPIB Dalsze zwiększenie funkcjonalności poprzez zastosowanie protokółu IEEE-488.2.

Możliwości

Zgodny z następującymi rozkazami wg definicji w IEEE-488.1-1978:- SH1, AH1, T5, TE0, L4, LE0, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C1, E1

Interfejs szeregowy

Interfejs szeregowy RS-232 do sterowania przyrządu poprzez gniazdo 9 stykowe. Język sterowania oparty na IEEE P1174.

Interfejs równoległy

Złącze 25 stykowe, żeńskie, typu D. Zapewnia zrzucanie grafiki ekranowej. Wybór sterowników drukarek.

Gniazdo pomocnicze

Umożliwia dołączenie różnych opcjonalnych akcesoriów. Przy zastosowaniu odpowiednich adapterów kompatybilne z większością akcesoriów serii 2955.

Karta pamięci

Spełnia normę PCMCIA2/JEIDA - 4. Karta pamięci umożliwia zapisanie wyników testów oraz ustawień..

Wyjście Video

Kolor, kompatybilne z większością monitorów VGA. Gniazdo 15 stykowe miniaturowe typu Sub D.


Wzorzec CZĘSTOTLIWOŚci

Wyjście wzorca częstotliwości wewnętrznej

Częstotliwość

10 MHz

Poziom

Nominalnie 2 V pk-pk

Impedancja wyjściowa

Nominalnie 50 Ω

Stabilność temperaturowa

Lepiej niż 5 w 108, w zakresie 5 do 50°C

Starzenie

Lepiej niż 1 w 107 rocznie, po 1 miesiącu ciągłego używania

Czas wygrzewania

Poniżej 10 minut dla osiągnięcia dokładności 2 w 107 przy 20°C

Wejście wzorca częstotliwości wewnętrznej

Częstotliwości

1, 2, 5 i 10 MHz

Poziom

Powyżej 2 V pk-pk

Impedancja wejściowa

Nominalnie 1 MΩ równolegle z 40 pF

wymogi zasilania

Zasilanie AC

Napięcie

100 - 240 V~ (ograniczenie 88 - 264 V~)

Częstotliwość zasilania

50 - 60 Hz (ograniczenie 45 - 66 Hz)

Moc

Nominalnie 135 W, maksymalnie 260 W

okres kalibracji

2 lata

kompatybilność elektromagnetyczna

Zgodnie wymaganiami ochrony zawartymi w dyrektywie EEC Council Directive 89/336/EEC. Spełnia granice określone w następujących normach :
IEC/EN61326-1:1997, emisja RF Klasy B, Tabela odporności 1, Kryteria jakości B

bezpieczeństwo

Zgodnie wymaganiami dyrektywy EEC Council Directive 73/23/EEC (po poprawkach) i normą bezpieczeństwa produktu IEC / EN 61010-1: 2001 + C1: 2002 + C2 : 2003 dla przyrządów przenośnych Klasy 1, przeznaczony do używania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2. Przyrząd zaprojektowany do zasilania z instalacji kategorii 2.

warunki otoczenia

Znamionowy zakres stosowania

0 do 50°C, wilgotność względna do 95% przy 40°C


Kalibracja użytkownika

Kalibracja użytkownika została wprowadzone dla zachowania wysokiej dokładności w każdej temperaturze otoczenia (np. w stojakach ATE lub przy pomiarach w terenie). Przeprowadzenie kalibracji użytkownika, po osiągnięciu stabilizacji temperaturowej przyrządu, optymalizuje parametry w danej temperaturze.

Zmiana temperatury o 5°C względem temperatury kalibracji wpływa na odczyt, jak pokazano poniżej. Przy zmianie temperatury o 5°C typowe zmiany parametrów są następujące.

Miernik mocy: Impulsowy 0.5 dB

szerokopasmowy 2%

selektywny 0.5 dB

Poziom analizatora widma: 0.5 dB

Analizator Audio & Filtry modulacji:

Napięcie Audio 0.4%

Głębokość demod & dewiacja 0.4%

Multimetr: Napięcie 0.5%

Prąd 0.5%

magazynowanie i transport

Temperatura

-40 do +70°C

Wysokość

Do 2500 m (przy różnicy ciśnień 27 kPa transport w kabinie ciśnieniowej)

oprogramowanie testu wewnętrznego

OPCJA 10 oprogramowanie komórkowe NMT

NMT450 NMT900

Benelux NMTF

Austria Spain

Malaysia Indonesia

Saudi 1 Saudi 2

Thailand Oman

Tunisia Hungary

Poland Russia

Czech Bulgaria

Slovenia Turkey 
NMT zdefiniowane przez użytkownika

OPCJA 11 oprogramowanie komórkowe AMPS

E-AMPS N-AMPS

AMPS zdefiniowane przez UŻYTKOWNIKA

OPCJA 12 oprogramowanie komórkowe TACS

E-TACS TACS-2

C-TACS I C-TACS II

J-TACS N-TACS

TACS zdefiniowane przez UŻYTKOWNIKA

OPCJA 13 oprogramowanie TRUNKINGowe MPT1327

Band III JRC

UK Water Hong Kong

Auto-net AMT

Madeira NL-TRAXYS

NZ MPT1327 PH-INDO 
MPT zdefiniowane przez użytkownika

OPCJA 14 oprogramowanie PMRTEST

PMR zdefiniowane przez użytkownika dla radiostacji FM

OPCJA 21 oprogramowanie cyfrowej telefonii komórkowej GSM (900 MHz)

GSM fazy 1 i 2


OPCJe TETRA

OPCJA 30 stacja mobilna TETRA 
OPCJA 31 stacja bazowa TETRA 
OPCJA 32 tryb BEZPOŚREDNI TETRA

funkcje ogólne (SYSTEMy)

Plany kanałów:

TETRA 380 (offset 0 Hz lub 12.5 kHz)

TETRA 410 (offset 0 Hz, -6.25 kHz lub 12.5 kHz)

TETRA 450 (offset 0 Hz lub 12.5 kHz)

TETRA 800 (offset 0 Hz lub 12.5 kHz)

TETRA 870 (offset 0 Hz lub 12.5 kHz)

zdefiniowane przez użytkownika TETRA

Brak planu

Tryby testu

Test ręczny / Test automatyczny

Funkcje sygnalizacji testu ręcznego (stacja mobilna - mobile TETRA)

Rejestracja (lokalizacja aktualizacja, wszystkie typy) 
SSI, ITSI

Rejestracja trybu testu

TEI, Klasa mocy, Klasa odbiornika

Wyrejestrowanie

Wywołanie indywidualne (prywatne)

Inicjowane przez st.mobilną (MO) i kończone przez st.mobilną (MT)

Simpleks i Dupleks

Sygnalizacja Hook i bezpośrednie zestawianie

Strona wywołująca SSI (MT)

Strona wywoływana SSI (MO)

Priorytet

Modyfikacja przez stronę wywoływaną (MT)

Odrzucenie przez stronę wywoływaną (MT)

Żądanie nadawania i koniec nadawania

Rozłączanie z mobile lub z zespołu testującego

Łączenie grupowe

Grupa wybrana

Brak grupy

Grupy wielokrotne (maks. do 40 z klasą używania)

Rejestracja rozkazu z raportem grupowym

Wywołanie grupowe

Inicjowane przez st.mobilną (MO) i zakańczane przez st.mobilną (MT)

Priorytet

Strona wywołująca SSI (MT)

Wywoływana GSSI (MO)

Żądanie nadawania i koniec nadawania

Rozłączanie z mobile lub z zespołu testującego

Automatyczne rozłączenie z timera

Wywołanie telefoniczne

Inicjowane przez st.mobilną (MO) i zakańczane przez st.mobilną (MT)

Priorytet

Str. wywołująca SSI (MT) i str. wywoływana SSI (MO)

CLIP/CLIR

DTMF Overdial

Rozłączanie przez st.mobilną lub zespół testujący

Wywołanie awaryjne

Grupowe/indywidualne

Simpleks/Dupleks

Sygnalizacja Hook /zestawienie bezpośrednie


Str. wywołująca SSI (MT) i str. wywoływana SSI (MO)

Rozłączanie przez st.mobilną lub zespół testujący

Wywołanie zdefiniowane przez użytkownika (MT)

Grupowe/indywidualne
Simpleks/Dupleks
Sygnalizacja Hook /ustawienie bezpośrednie

Priorytet
Strona wywołująca SSI 
Strona wywołująca ESN 
CLIP/CLIR

Reselekcja komórki (

Undeclared Unannounced Announced Type 3 Announced Type 2 Call Restoration Neighbor Cell Broadcast

Usługi krótkich danych

Inicjowane przez st.mobilną i zakańczane przez st.mobilną

SDS Types 1,2,3,4

SDS-TL komunikaty tekstiwe kodowanie7-bit & 8-bit, Stempel czasowy

SDS-TL krótkie raporty

SDS-TL aplikacje użytkownika (dane hex)

Status (potwierdzony)

Punkt docelowy SSI & ESN (MO)

Sterowanie wywołania (Simpleks)

Trunking komunikatów

Trunking nadawania

Nadawanie przez 2968:

Czasowe

Ciągłe

Brak nadawania

Sterowanie mocy

Otwarta pętla 
Zamknieta petla

Kontrona poprzez pętlę zwrotną RF

Pętla zwrotna TT (BER)

Pętla zwrotna TT (RBER/MER)

Pętla zwrotna T1 (BER)

Funkcja sygnalizacji testu ręcznego

(Tryb bezposredni TETRA)

Wywołanie grupowe

Inicjowane przez stacje mobilną (MO)

Priorytet

Strona wywołujaca ITSI

Wywoływana GSSI

Klasa mocy

Flaga sterowania mocy

Rozłaczenie ze stacji mobilnej

Programy testu automatycznego

TETRA MS GSM Analog

Tylko przetwarzanie wywołania √ √ √

Testowanie wywołania i RF − √ √

Testowanie szybkie − √ √

Testowanie pełne √ √ √

Test zdefiniowany przez użytkownika √ √ √


Procedury testu automatycznego parametrów cyfrowych

TETRA MS GSM

Timing Tx √ √

Poziom mocy Tx √ √

Profil mocy Tx √ √

Częstotliwość Tx √ √

Błąd RMS wektora/fazy Tx √ √

Błąd szczyt. wektora/fazy Tx √ √

Szczątkowa nośna Tx √ −

BER Klasy 0/1/2 Rx V

RBER Klasy 0/1 Rx V

BER Klasy I/I I Rx − √

RBER Klasy Ib/II Rx − √

Kasowanie ramki/komunikatu Rx √ √

Czułość Rx − √

Raport RSSI Rx − √

Procedury testu automatycznego parametrów analogowych

Częstotliwość AF Poziom AF

Dewiacja FM Częstotliwość Mod

Zniekształcenia Rx Rozszerzenie Rx

Czułość Rx SINAD Rx

S/N Rx Kompresja Tx

Zniekształcenia Tx Częstotliwość Tx

Poziom Tx Poziom mocy Tx

Granice Tx Poziom mod Tx

Szum Tx SINAD Tx

S/N Tx Dewiacja SAT

Częstotliwość SAT Czas trwania ST

Częstotliwość ST Dewiacja ST

Dewiacja danych Dewiacja DSAT

Procedury testu automatycznego sygnalizacji

Rejestracja/Roaming 
Rejestracja trybu aktualizacji testu (TETRA) 
Wywołanie miejscowe 

Rozłączenie ze stacji mobilnej- TETRA posiada sześć testów zestawień i rozłączeń wywołań-MO/MT/GROUP/PRIVATE/PHONE 
Page/Call Mobile-Handoff (nie TETRA)
Rozłączenie z ziemi 
Jakość głosu 
Hook Flash (nie GSM/TETRA) 
Dekodowanie DTMF (nie GSM/TETRA) 
Efektywność danych (nie GSM/TETRA) 
PTT wł. PTT wył. 

Tryby przerwy testu automatycznego 
Tylko przerwa ręczna 
Przerwa przy błędzie 
Przerwa zawsze

Wymiary i waga

Bez rączek, nóżek i pokryw:

Wysokość Szerokość Głębokość

177 mm 370 mm 540 mm

Z rączkami nóżkami i pokrywami:

Wysokość Szerokość Głębokość

203 mm 420 mm 600 mm

Ciężar

Poniżej 19.5 kg

Wersje i akcesoria

Przy zamawianiu proszę podać pełny numer.

Zamawianie

Numery Wersje

2968 Zespół testujący TETRA

Musi być zamówiony z opcjami: 30, 31 lub 32

Opcje TETRA

Opcja 30 Opcja stacji mobilnej TETRA

Opcja 31 Opcja stacji bazowej TETRA

Opcja 32 Opcja trybu bezpośredniego TETRA

Opcje systemowe

Opcja 09 Opcja odbiornika SSB

Opcja 10 Opcja radia komórkowego NMT

Opcja 11 Opcja radia komórkowego AMPS (z N-AMPS)

Opcja 12 Opcja radia komórkowego TACS (z N-TACS)

Opcja 13 Opcja radia trunkingowego MPT 1327/MPT 1343

Opcja 14 PMRTEST dla radia AM/FM/ΦM

Opcja 21 Telefonia komórkowa GSM (900 MHz)

Opcja 22 Test zakresu stronienia stacji mobilnej

Opcje językowe

Opcja 01 Wersja językowa francuska

Opcja 02 Wersja językowa hiszpańska

Opcja 03 Wersja językowa niemiecka

Uwaga:

Językiem domyślnym jest angielski.

Opcje systemowe TETRA 30, 31 i 32 sa dostępne jedynie w języku angielskim.

Opcje ogólne

W3 3 letnia gwarancja

Dostarczany z

Kablem zasilania AC

Instrukcją obsługi i programowania

Zestawem przewodów do multimetru

Aplikacje TETRA

81514 Analizator protokółów MS TETRALOG

Patrz arkusz danych 46891/117 (wymaga Opcji 30)


Akcesoria

54421/001 Antena teleskopowa BNC

54431/023 Tłumik AF 20 dB (BNC)

54112/158 Twarda waliza transportowa

54112/157 Miękka torba transportowa

54212/001 Wtykany moduł TEST SIM GSM fazy 2

54212/002 Moduł TEST SIM o pełnej wielkości GSM fazy 2

54127/310 Zestaw do montażu w stojaku

59000/189 Karta pamięci (128 K)

54411/052 Interfejs 600 Ω i tłumik AF 20 dB (Uwaga 1)

46884/645 Adapter gniazda pomocniczego (do użytku z akcesorjami 2955)

46884/646 Adapter gniazda pomocniczego 'Y'

46884/560 Kabel interfejsu drukarki równoległej

46884/649 Kabel portu szeregowego do PC (25 żyłowy)

46884/650 Kabel portu szeregowego do PC (9 żyłowy)

43129/189 Kabel GPIB

43130/596 Kabel współosowy typu N(m) na TNC(m) (w podwójnym ekranie)

54311/095 Kabel współosowy typu N (m) na typ N (m) (1 m)

54311/071 Adapter TNC(m) na BNC(ż)

54311/092 Adapter typ N(m) na BNC(ż)

52388/900 Sonda aktywna 1 GHz

54441/012 Zasilacz do sondy 52388-900

46880/080 Instrukcja serwisowa
Uwaga 1 – wymaga adaptera gniazda pomocniczego 46884-645

Tagi: przyrządy używane
Opis w języku angielskim: 2968A: TETRA Test set

Produkty z tej samej kategorii