Testery mikrofalowe6800

Zintegrowane: analizator skalarny, syntezowany generator, analizator widma

 • Zintegrowane: analizator skalarny, syntezowany generator, analizator widma
 • Dostępne jako analizatory skalarne: seria 682x i analizatory mikrofalowe: seria 684x
 • Obudowa przystosowana do zabudowy w stojaku
 • Wersje: 3 GHz, 8,4 GHz, 20 GHz, 24 GHz i 46 GHz
 • Precyzyjne pomiary skalarne
 • Analizator widma z tracking generatorem w pełnym zakresie
 • Offset tracking do pomiarów sieciowych
 • Kompleksowe rozwiązanie do pomiarów komponentów i podsystemów mikrofalowych
 • Lokalizacja uszkodzeń w traktach o długości do 25 km z dokładnością 0,1%
 • Pomiar opóźnień grupowych
 • Detektory skalarne z pamięcią EEPROM
 • Pomiary do 110 GHz z mieszaczem
 • Oprogramowanie wspomagające pomiary: biblioteka aplikacji, baza traktów mikrofalowych w tym NATO
 • Budowa modularna zapewniająca łatwe serwisowanie
 • 3,5" FDD do zapamiętywania wyników pomiarów
 • Opcjonalny modulator impulsowy 6146
 • Współpracuje z testerami mikrofalowymi serii 6800 i 6200B
 • Zakres częstotliwości od 500 MHz do 18 GHz
 • Czasy narastania i opadania impulsów < 5 ns


Analizatory systemów mikrofalowych i RF serii 6840 stanową potężne i nowoczesne narzędzie w przemyśle mikrofalowym. W jednym przyrządzie zintegrowano źródło z syntezą, 3 wejściowy analizator skalarny oraz analizator widma z syntezą. Źródło wewnętrzne może być używane jako wyjście CW, jako źródło z przemiataniem dla pomiarów skalarnych, jako generator śledzący z analizatorem widma i jako źródło śledzenia offsetu przy pomiarach sieci w urządzeniach z translacją częstotliwości.


Ta wszechstronność upraszcza szereg trudnych i złożonych pomiarów, jakie muszą być często wykonywane. Odbiornik w analizatorze widma może być użyty jako strojone wejście dla pomiarów skalarnych o dużym zakresem dynamiki. Opcja FM wprowadza do źródła modulację częstotliwości. Opcja opóźnienia grupowego umożliwia jednoczeny pomiar i wyświetlanie odpowiedzi amplitudowej i opóźnienia grupowego oraz zawiera opcję modulacji częstotliwości.

1 seria - 8 przyrządów

Zakres częstotliwości pokrywa pięć pasm w różnych wygodnych kombinacjach częstotliwości źródła i analizatora widma, umożliwiając np. pomiar zawartości harmonicznych sygnałów mikrofalowych.

Analizatory systemów mikrofalowych serii 6840

6841 Analizator skalarny 1 MHz do 3 GHz z Analizatorem widma 4.2 GHz

6842 Analizator skalarny 10 MHz do 8.4 GHz z Analizatorem widma 20 GHz

6843 Analizator skalarny 10 MHz do 20 GHz z Analizatorem widma 20 GHz

6844 Analizator skalarny 10 MHz do 24 GHz z Analizatorem widma 24 GHz

6845 Analizator skalarny 10 MHz do 46 GHz z Analizatorem widma 46 GHz

6846 Analizator skalarny 10 MHz do 8.4 GHz z Analizatorem widma 24 GHz

6847 Analizator skalarny 10 MHz do 20 GHz z Analizatorem widma 26.5 GHz

6848 Analizator skalarny 1 MHz do GHz z Analizatorem widma 20 GHz


Źródło z syntezą

Źródło z syntezą ma małe szumy fazowe oraz rozdzielczość częstotliwości 1 Hz. Dla częstotliwości powyżej 3 GHz stosowane są generatory VCO, natomiast w zakresie od 1 MHz do 3 GHz, zintegrowany syntezator częstotliwości RF. W zakresie od 3 do 24 GHz istnieje opcja podwyższonej mocy wyjściowej. Dla polepszenia dokładności pomiarów skalarnych, filtry wewnętrzne dają tłumienie harmonicznych <-55 dBc. Dla ustawiania niskich mocy wyjściowych przy testowaniu wzmacniaczy lub odbiorników, dostępne są opcjonalne tłumiki krokowe.

W trybie CW źródło może być użyte w zastępstwie oscylatora lokalnego. Przemiatanie mocy służy do testowania tłumienia wzmocnienia wzmacniaczy. Można wprowadzić zewnętrzną FM, poprzez dołączenie generatora do płyty tylnej. Generator wewnętrzny, z opcją FM, daję modulację częstotliwości źródła.

Przy użyciu źródła z syntezą, o przemiatanej częstotliwości i analizatora skalarnego, można badać charakterystyki elementów i systemów. Źródło może być również użyte jako generator śledzący analizatora widma do 46 GHz. Źródło może być ustawione na dowolny offset częstotliwości lub wielokrotność częstotliwości dostrojonego wejścia odbiornika. Funkcja ta upraszcza pomiary mieszaczy, konwerterów podwyższających lub obniżających, mających przemianę częstotliwości.

Analizator skalarny

Analizator skalarny o trzech wejściach umożliwia badanie charakterystyk sieciowych elementów i systemów. Ne ekranie wyświetlane są jednocześnie pomiary tłumienności wtrąceniowej i odbitej. Bardzo dobra dokładność pomiaru osiągnięta jest dzięki użyciu detektorów z korekcją EEPROM. Każdy detektor posiada indywidualną charakterystykę liniowości i odpowiedzi częstotliwościowej, co zapewnia dokładność pomiarów zbliżoną do osiąganej przy sensorach mocy. Do pomiarów tłumienności odbiciowej dostępny jest szeroki zakres autotesterów o wysokiej kierunkowości.

Możliwe jest również wykonywanie pomiarów skalarnych przy dostrojonym wejściu. Dostrojone wejście poprawia zakres dynamiki Możliwe są pomiary tłumienności wtrąceniowej >80 dB.

 

Analiza widma

Warianty serii 6840 zawierają zintegrowany analizator widma z syntezą, o pasmowych filtrach rozdzielczości od 3MHz do 1KHz, o chwilowym zakresie dynamicznym >80 dB i o dobrym punkcie odcięcia intermodulacji 3-go rzędu. Seria 6840 została zaprojektowana do rutynowych pomiarów widma elementów, podsystemów i systemów mikrofalowych i RF.


Ciągłe przemiatanie w pełnym paśmie upraszcza pomiary sygnałów harmonicznych i niepożądanych. Niskie zniekształcenia od wejścia przy szerokim zakresie dynamiki gwarantują, że nawet przy przemiataniu z pełnym spanem, można wykonywać pomiary sygnałów niepożądanych poniżej -60 dBc. Wysoka czułość w zakresie mikrofalowym zapewniona jest dzięki użyciu oscylatorów szerokopasmowych redukujących liczbę harmonicznych w mieszaczu wejściowym.

Analizator widma wyposażony jest w demodulator FM oraz w wewnętrzny głośnik. Jest to bardzo przydatne do lokalizacji i identyfikacji źródeł transmisji interferujących. Indywidualne sygnały mogą być precyzyjnie zidentyfikowane za pomocą wewnętrznego częstościomierza

Optymalną pracę zapewnia sprzężenie podstawowych parametrów analizatora jak: pasmo rozdzielczości, szybkość przemiatania, filtr wideo i tłumienność wejściowa. Parametry te ustawiane są automatycznie dla osiągnięcia optymalnej szybkości przemiatania oraz zakresu dynamicznego W konkretnych zastosowaniach użytkownik może pominąć funkcje sprzężenia parametrów.

Funkcja automatycznego dostrojenia automatycznie przemiata całe pasmo analizatora widma i wyświetla, na środku ekranu, sygnał o największym poziomie. Do wybrania dowolnego sygnału i wyświetlenia go na środku ekranu mogą być również użyte markery.

Zintegrowane źródło umożliwia pomiary sieciowe w normalnym trybie śledzenia lub poprzez zastosowanie offsetu częstotliwości i/lub współczynnika powielania. Obsługiwany jest każdy offset częstotliwości. Funkcja ta przyśpiesza i ułatwia pomiary w porównaniu do konfiguracji utworzonej z oddzielnych przyrządów i kontrolera PC.

Zewnętrzne mieszacze rozszerzają zakres częstotliwości do 110 GHz.

Lokalizacja uszkodzeń

Oprogramowanie lokalizacji uszkodzeń jest zainstalowane standardowo we wszystkich przyrządach serii 6840. Wiele nowoczesnych systemów komunikacyjnych bazuje na zasilaniu anteny poprzez kabel koncentryczny lub falowód. Funkcja lokalizacji uszkodzeń szybko wskazuje miejsca w fiderze, powodujące dużą tłumienność odbiciową, pogarszającą parametry systemu.

Użycie źródła z syntezą zapewnia osiągnięcie dużej rozdzielczości i dokładności pomiarowej (do 1601 punktów pomiarowych).

Opóźnienie grupowe

Opcja opóźnienia grupowego umożliwia jednoczesny pomiar i wyświetlanie opóźnienia grupowego i odpowiedzi amplitudowej w całym zakresie częstotliwości przyrządu. Elementy i podzespoły, włączając urządzenia translacji częstotliwości, mogą być szybko scharakteryzowane pod względem zafalowań i odchyleń liniowych lub parabolicznych, za pomocą, łatwych w użyciu, funkcji markera. Pomiar w dowolnym, określonym przez operatora podpaśmie, wewnątrz pasma przepuszczania, może być wyświetlony w postaci maksymalnego zafalowania pik-pik amplitudy i opóźnienia grupowego, maksymalnego zbocza i maksymalnej szybkości zmiany zbocza.

Uproszczony interfejs użytkownika

Zintegrowanie źródła, analizatora widma i analizatora skalarnego w pojedynczym przyrządzie daje wiele korzyści. Do ustawienia dowolnego pomiaru operator używa pojedynczego interfejsu. Oszczędza to czas i jest łatwiejsze od pisania oprogramowania złożonych zadań pomiarowych, jak np. pomiary sieci z offsetem częstotliwości.

Osiem klawiszy miękkich daje błyskawiczny dostęp do często używanych parametrów. Klawisze miękkie informują użytkownika o wykonywanych działaniach, np. wprowadzanie danych, wybór z listy, przejście do innego menu, lub działanie bezpośrednie. Często używane funkcje nie przekraczają głębokości jednego poziomu wyboru, co pozwala na szybkie opanowanie obsługi przyrządu.

Interfejs aplikacyjny

Interfejs aplikacyjny, wbudowany do serii 6840, umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych procedur pomiarowych i wspomaga operatora w procedurze testowania. Interfejs może np. wyświetlić sposób ustawienia pomiaru, przeprowadzić operatora poprzez kalibrację, pokazać miejsce dołączenia testowanego urządzenia oraz przetestować parametry urządzenia względem predefiniowanych granic. Funkcja aplikacji zmniejsza margines błędu operatora, polepsza powtarzalność pomiarów, wspomaga niedoświadczonych użytkowników i upraszcza złożone procedury testowania.


Wyświetlacz kolorowy

Cztery pomiary, w dwóch kanałach, wyświetlane są na dużym kolorowym wyświetlaczu TFT, zainstalowanym standartowo w serii 6840. Pomiary skalarne i widmowe mogą być wyświetlane jednocześnie, z niezależnych kanałów. Alternatywnie mogą być pokazane dwa kanały widmowe, z szerokim i wąskim przemiataniem częstotliwości. Można to wykorzystać do szukania sygnałów interferujących w widmie częstotliwości, przy jednoczesnym wyświetlaniu żądanej nośnej.

Wyświetlanie dwóch kanałów, z szerokopasmowym i wąsko pasmowym przemiataniem częstotliwości

 

Rozbudowane markery

Dostępnych jest maksymalnie 8 markerów. Menu markerów wprowadza narzędzia, najczęściej używane, w każdym z trybów pomiaru.

W trybie analizatora widma markery identyfikują częstotliwość i poziom sygnału, pozycje sygnału na wyświetlaczu i mierzą względne wartości sygnałów. Funkcja szukania szczytów ustawia markery na ośmiu największych wyświetlanych sygnałach dla identyfikacji sygnałów zakłócających. Tabela wyświetlana poniżej sygnałów pokazuje dynamicznie wartości wszystkich ośmiu markerów.

W trybie skalarnym markery automatycznie wyliczają wielkości zafalowania pik-pik, pasmo N-dB, punkt kompresji -1dB oraz minimalne poziomy sygnałów. Upraszcza to scharakteryzowanie urządzenia i skraca czas pomiaru.


Przy lokalizacji uszkodzeń funkcja ‘następnego szczytu w lewo/ w prawo’ wskazuje pozycję i wielkość każdej nieciągłości w linii transmisyjnej. Klawisz miękki znajdywania szczytu lokalizuje największą nieciągłość w linii.

Szybkie naprawy w warunkach terenowych

Seria 6840 posiada modułową architekturę. Poszczególne moduły wetknięte sa we wspólną płytę bazową. W przypadku awarii przyrząd można naprawić poprzez wymianę uszkodzonego modułu, co redukuje czas przestoju. Procedury programowe, następujące po naprawie, dostrajają wymieniony moduł.

Rozbudowa w przyszłości

Analizatory systemów mikrofalowych serii 6840 zaprojektowano pod kątem rozszerzania i adaptacji do zmieniających się wymagań pomiarowych. Przyrząd standardowy ma możliwość dołączania dodatkowych modułów W miarę dodawania nowych opcji rozszerza się wszechstronność i możliwości pomiarowe platformy 6840. Dzięki temu dzisiaj poczyniona inwestycja w platformę 6840, stanie się bazą dla przyszłych potrzeb pomiarowych.

Dla inżynierów projektantów

Seria 6840 stanowi potężne i wszechstronne narzędzie analizy dla projektantów elementów i podsystemów. Takie urządzenia jak filtry, wzmacniacze, mieszacze, tłumiki i oscylatory mogą być scharakteryzowane za pomocą jednego testu. Ta wszechstronność skraca cykle projektowe, poprzez zmniejszenie liczby połączeń przyrządu. 6840 posiada źródło o niskich szumach dla pomiarów z zastępowaniem lokalnych oscylatorów oraz z przemiataniem częstotliwości. Zastosowanie detektorów z pamięciami EEPROM, gwarantuje dokładność pomiarów skalarnych. Wzmacniacze mogą być dokładnie scharakteryzowane pod względem tłumienia wzmocnienia, mocy wyjściowej i odpowiedzi częstotliwościowej. Użycie strojonego wejścia może dać zakres dynamiki >80 dB dla testowania filtrów, natomiast pomocnicze autotestery, z kierunkowością 40 dB, zapewniają dokładne wyniki pomiarów tłumienności odbiciowej. Za pomocą analizatora widma o szerokim spanie i dużym zakresie dynamiki mogą być mierzone sygnały pasożytnicze i harmoniczne z wyjścia oscylatorów.

 

Test fabryczny

Dla szefa produkcji seria 6840 oferuje skrócenie czasu programowania, czasu testowania i uproszczenie archiwizacji wyników. Seria 6840 jest w pełni zgodna ze standardem IEEE GPIB 488.2. Wszystkie 401 punktów danych może być przeniesione poprzez GPIB w czasie <50ns. Indywidualne punkty danych mogą być kolejno odczytywane, w czasie 10 ms. Umożliwia to pełną archiwizację wyników przy minimalnej stracie czasu.

Pojedynczy przyrząd zastepuje alternatywę kilku przyrządów w stojaku, co upraszcza tworzenie oprogramowania.

W produkcji, istotna jest ciągłość testowania. Uszkodzony system testujący może powodować duże straty wydajności. Seria 6840, dzięki możliwości wymiany modułów w terenie, minimalizuje takie straty.

Instalowanie i utrzymanie systemów

Podczas instalacji systemu mikrofalowego konieczne jest sprawdzenie kluczowych parametrów. Seria 6840 stanowi doskonałe narzedzie dla zespołów instajujacych. Posiada wzmocnioną obudowę, bezpieczne uchwyty i opcjonalną ochronną torbę transportową.

W systemach z zasilaniem poprzez długi falowód lub kabel koncentryczny, seria 6840 używana jest do pomiarów tłumienności odbiciowej i lokalizacji uszkodzeń. Źródło z syntezą oraz 1601 punktów pomiarowych zapewnia precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń.


Seria 6840 posiada strojone wejście, które może być użyte do lokalizacji uszkodzeń lub pomiarów tłumienności odbiciowej.

Ta technika pomiarowa odrzuca sygnały interferujące, pochodzące od innych nadajników, będących częstym źródłem pogorszenia dokładności pomiarów w terenie.

Poprzez archiwizację wyników pomiarów na dysku lub w pamięci przyrządu, 6840 tworzy bazę systemu utrzymania zapobiegawczego. Doświadczenia pokazują, że głównym źródłem uszkodzeń systemu w terenie jest degradacja zasilania antenowego. 6840 posiada dokładność wystarczającą do monitorowania i identyfikowania stopniowej degradacji systemu w czasie.

Zapisywanie i wysyłanie wyników

Wyniki pomiarów mogą być zapisywane w nielotnej pamięci przyrządu lub na dyskietkach 3.5 calowych. Przebiegi zapisane na dysku mogą być następnie archiwizowane lub importowane do arkuszy kalkulacyjnych, w celu ich obejrzenia.

Alternatywnym sposobem do wyświetlenia wyników w standardowym programie edytora tekstu lub w pakiecie graficznym, jest użycie opcjonalnego programu MIPlot. MIPlot przejmuje dane pomiarowe poprzez GPIB lub z dysku. Te dane te mogą być osadzone w dokumencie i przeformatowane, mogą być zmienione kolory, dodane markery i tekst.

 

Specyfikacje

Źródło

Funkcje

CW z syntezą

Układ przemiatania z syntezą dla analizatora skalarnego

Generator śledzący dla analizatora widma

Generator śledzący z offsetem dla analizatora widma (offset poprzez skalę lub współczynnik powielenia)

Przemiatanie mocy CW.

Zewnętrzna modulacja częstotliwości

Opcjonalna wewnętrzna modulacja częstotliwości, w trybach widma, skalarnym lub źródła.

Zakresy częstotliwości

6841/6848, 1 MHz do 3 GHz 6842/6846, 10 MHz do 8.4 GHz 6843/6847, 10 MHz do 20 GHz

6844, 10 MHz do 24 GHz

6845, 10 MHz do 46 GHz

Rozdzielczość (ustawiana)

1 Hz do 24 GHz

2 Hz 24 GHz do 46 GHz

Dokładność CW

(błąd wzorca częstotliwości x częstotliwość) ± 10 Hz


Dokładność przemiatania (typowa)

Czas kroku 300 ms

1 MHz do 3 GHz <20 kHz 3 GHz do 46 GHz <200 kHz

Czas kroku 1 ms

1 MHz do 3 GHz <1 kHz 3 GHz do 46 GHz <10 kHz

Czas kroku 10 ms

1 MHz do 3 GHz <100 Hz 3 GHz do 46 GHz <1 kHz

Zakres mocy poziomowanej

6841/2/3/4/6/7/8 standard

1 MHz do 3 GHz -10 dBm do +10 dBm 3 GHz do 24 GHz -10 dBm do +5 dBm

6842/3/4/6/7/8 + opcja 030 (moc podwyższona)

1 MHz do 24 GHz -10 dBm do +10 dBm

6841/48 + opcja 010 (Tłumik krokowy 110 dB) 1 MHz do 3 GHz -120 dBm do +8 dBm

6842/3/6/7 + opcja 011 (Tłumik krokowy 70 dB) 10 MHz do 3 GHz -80 dBm do +8 dBm 3 GHz do 20 GHz -80 dBm do +2 dBm

+ opcja 030 (moc podwyższona) 3 GHz do 20 GHz -80 dBm do +7 dBm

6842/3/4/6/7 + opcja 012 (Tłumik krokowy 90 dB)

10 MHz do 3 GHz -100 dBm do +8 dBm

3 GHz do 24 GHz -100 dBm do +2 dBm + opcja 030 (moc podwyższona)

3 GHz do 24 GHz -100 dBm do +7 dBm

6845

10 MHz do 8 GHz -10 dBm do +8 dBm +10 dBm typ

8 GHz do 20 GHz -10 dBm do +5 dBm + 7 dBm typ

20 GHz do 24 GHz -10 dBm do +4 dBm +6 dBm typ

24 GHz do 40 GHz -10 dBm do 0 dBm +3 dBm typ
40 GHz do 46 GHz -10 dBm do 0 dBm typ*

6845 + opcja 013 (Tłumik krokowy 70 dB)

10 MHz do 8 GHz -80 dBm do +6 dBm +8 dBm typ

8 GHz do 20 GHz -80 dBm do +2 dBm +4 dBm typ

20 GHz do 24 GHz -80 dBm do +1 dBm +3 dBm typ

24 GHz do 40 GHz -80 dBm do -3 dBm 0 dBm typ
Uwaga: Dla opcji 002 (złącza wymieniane w terenie) gwarantowany poziom mocy wyjściowej jest zmniejszony o 0.5 dB

Ustawiana rozdzielczość mocy

0.01 dB

Zakres przemiatania mocy (od maksymalnej mocy poziomowanej) bez tłumika

>20dB

Zewnętrzna modulacja częstotliwości

Dewiacja szczytowa (na wejściu 1 V szczyt. )

10 MHz - 375 MHz 1 kHz do 5 MHz

375 MHz - 750 MHz 250 Hz do 1.25 MHz

750 MHz -1.5 GHz 500 Hz do 2.5 MHz

1.5 GHz -3 GHz 1 kHz do 5 MHz

3 GHz - 46 GHz 20 kHz do 1 MHz

Dokładność (częstotliwość modulacji 1 kHz) dewiacja 20 - 400 kHz ± 3 % wskazania ± 1 Hz, z wyłączeniem szczątkowej FM

Pasmo -3 dB, tryb sprzężenia AC

10 MHz - 3 GHz <100 Hz do >1MHz typowo

3 GHz - 46 GHz <100 Hz do >500 kHz typowo


Pasmo -3 dB, tryb sprzężenia DC

10 MHz - 3 GHz DC do >1 MHz typowo 
3 GHz - 46 GHz DC do >500 kHz typowo

Modulacja częstotliwości Opcja 023, 022

Sygnał modulacji sinusoidalny, 0.1 Hz do 500 kHz, rozdzielczość 0.1 Hz. Pozostałe specyfikacje jak dla zewnętrznej modulacji częstotliwości, z wyjątkiem:

Dokładność (częstotliwość modulacji1 kHz) dewiacja 20 - 400 kHz ± 5 % wskazania ± 1 Hz, wyłączywszy szczątkową FM

Dokładność wewnętrznego poziomowania przy 0 dBm (bez zainstalowanych opcji)

MHz do 3 GHz, ± 0.7 dB 
3 GHz do 24 GHz, 
± 1.0 dB 
24 GHz do 40 GHz, 
± 1.5 dB

Dokładność poziomowanej mocy z Opcjami 010, 011, 012, 013

1 MHz do 3 GHz

± 1 dB ( ± 0.3 dB ± 2% ustawienia tłumika w dB, zależnie która wartość większa)

3 GHz do 24 GHz

± 1 dB ( ± 1dB ± 4% ustawienia tłumika w dB, zależnie która wartość większa)

24 GHz do 40 GHz

± 1.5 dB ( ± 1dB ± 4% ustawienia tłumika w dB, zależnie która wartość większa)

Liniowość (bez zainstalowanych opcji, Opcja 030) w zakresie poziomowanym
Względem 0 dBm

MHz do 40 GHz < ± 0.5 dB 
Stabilność mocy w temperaturze, typowa

MHz do 40 GHz <0.1 dB/ ° C

Harmoniczne i pod-harmoniczne w zakresie mocy poziomowanej

Harmoniczne

<70MHz, <-25dBc

70 MHz do 24 GHz, <-55 dBc

24 GHz do 40 GHz, <-20 dBc

Pod-harmoniczne

1 MHz do 3 GHz, <-60dBc

3 GHz do 24 GHz, brak

24 GHz do 40 GHz, <-40 dBc

Sygnały pasożytnicze (Typowo)

Dla częstotliwości nośnych <375 MHz

Offset:

30 kHz do 150 kHz, <-50 dBc

150 kHz do 1 MHz, <-55 dBc

1 MHz, <-55 dBc

Dla częstotliwości nośnych >375 MHz

Offset:

30 kHz do 150 kHz, <-50 dBc

150 kHz do 1 MHz, <-60 dBc

> 1 MHz, <-60 dBc


Szum fazowy

Częst. CW Offset częstotliwości

1 kHz 10 kHz 100 kHz

0.25 GHz -86 -95 -108

0.5 GHz -98 -112 -134

1GHz -92 -106 -128

2 GHz -86 -100 -122

4 GHz -80 -92 -100

10 GHz -72 -84 -90

20 GHz -66 -78 -82

24 GHz -64 -76 -80

40 GHz -63 -75 -79

Dopasowanie żródła (Typowo)

MHz do 3 GHz, 15 dB 
3 GHz do 20 GHz, 10 dB
20 GHz do 40 GHz, 8 dB

Złącze wyjściowe

6841/2/3/6/7/8; precyzyjne Typ N, żeńskie
6844: precyzyjne 3.5 mm, żeńskie
6845: precyzyjne 2.92 mm, żeńskie lub opcjonalne złącza wymieniane w warunkach terenowych

Analizator widma

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Zakres częstotliwości (użyteczny od 100 kHz)

6841, 1 MHz do 3 GHz ( użyteczny do 4.2 GHz)
6843, 6848, 10 MHz do 20 GHz

6844, 6846, 10 MHz do 24 GHz ( użyteczny do 30 GHz)

6845, 10 MHz do 46 GHz

6847, 10 MHz do 26.5 GHz ( użyteczny do 30 GHz)

Rozszerzany dla wszystkich jednostek do 110 GHz jedynie w falowodzie, z zewnętrznymi mieszaczami falowodowymi.

Jednostka serii 6840 musi mieć zainstalowaną opcję 020.

Zakres spanu częstotliwości

Pełny span do Zero span, plus dowolna wartość pośrednia

Dokładność częstotliwości Startu

(częstotliwość startu x błąd wzorca częstotliwości) ± rozdzielczość odczytu częstotliwości ± 3% spanu ± 20% ustawienia pasma rozdzielczości

Dokładność Spanu

Pełna synteza dla spanów 20 MHz lub mniejszych
± 3% dla spanów >20 MHz

Liczba punktów pomiarowych

Stała 512

Rozdzielczość odczytu częstotliwości

Span/512

Dokładność odczytu markera

Taka jak dokładność częstotliwości startu

Szybkość przemiatania

Sprzężenie automatyczne lub ustawiane przez użytkownika, 
10 ms/dz do 50 s/dz


Szum fazowy

Częst. Anal. Offset częstotliwości

20 kHz 100 kHz

10 MHz -90 -100

4.2 GHz -90 -100

(N=1 w mieszaczu harmonicznych)

8.6 GHz -84 -94

(N=2 w mieszaczu harmonicznych)

18.5 GHz -77 -87

(N=3 w mieszaczu harmonicznych)

38 GHz -73 typ -83 typ

(N=6 w mieszaczu harmonicznych)

Wstęgi boczne związane z systemem

<-65 dBc przy offsecie większym niż 30 kHz od nośnej AMPLITUDA

Maksymalna amplituda na wejściu

+20 dBm

Poziom niszczący

+27 dBm @ tłumienie >10 dB 
+20 dBm @ tłumienie 0dB

Tłumienność odbiciowa na wejściu (typowa) przy tłumieniu na wejściu ≥10 dB

10 MHz do 3 GHz 20 dB 
3 GHz do 12 GHz 12 dB 
12 GHz do 40 GHz 10 dB

Złącze wejściowe

6841/2/3/8: precyzyjne, Typ N, żeńskie 6844/6/7: precyzyjne, 3.5 mm, żeńskie 6845: precyzyjne, 2.92 mm, żeńskie lub opcjonalne złącza wymieniane w terenie

Tłumik wejściowy

Zakres 0 do 60 dB w krokach 10 dB

Poziom odniesienia

Zakres +30 dBm do -99 dBm Skalowanie amplitudy

Zakres 10 dB/dz do 0.1 dB/dz

Dokładność amplitudy przy poziomie odniesienia 0dBm i
0 dBm na wejściu

(w wybranym paśmie)

10 MHz do 3 GHz ± 1 dB

do 4.2 GHz* ± 1.5 dB

do 20 GHz ± 4.0dB

do 24 GHz** ± 4.5dB

do 40 GHz ± 5.0dB

* nie dotyczy 6841, ** do 26.5 GHz dla 6847

Dokładność przyrostowego poziomu odniesienia od +20 dBm do -40 dBm (Typowa)

± 0.5 dB

Płaskość odpowiedzi (Typowa)

± 3.0 dB

Dokładność przyrostowa skali logarytmicznej (Typowa)

0.2 dB / 10 dB

Liniowość wyświetlania

± 1.5 dB na 8 działkach (10 dB/dz)


Kompresja wzmocnienia (Tłumienie 0 dB)

<0.5 dB przy -10 dBm na złączu wejściowym Zakres pasma rozdzielczości

1 kHz do 3 MHz w sekwencji 1, 3, 10 Dokładność pasma rozdzielczości

± 20%

Selektywność pasma rozdzielczości

Stosunek 60dB/3 dB 
1 kHz do 3 MHz 15:1

Błąd przełączania pasma rozdzielczości

<0.25 dB

Pasmo Video

1, 3, 10, 30, 100, 300, Hz 1, 3, 10, 30, i 100 kHz

Odpowiedź intermodulacji trzeciego rzędu (Tłumienie 0 dB)

<-70 dBc przy 2 tonach , każdy -30 dBm, z separacją

>50 kHz, dołączonych do złącza wejściowego

Punkt odcięcia trzeciego rzędu

>+5dBm

Punkt odcięcia drugiego rzędu pojedynczego tonu

+45dBm

Zniekształcenia drugiej harmonicznej >40 MHz i -40 dBm

<-70 dBc dla -40 dBm na złączu wejściowym, przy tłumieniu 0 dB Odpowiedzi szczątkowe (wejście zakończone przez 50 Ω)

<-90 dBm

Pozostałe sygnały pasożytnicze związane z wejściem (Tłumienie 0 dB)

<-60 dBc przy -10 dBm na złączu wejściowym

Wyświetlany średni poziom szumów, RBW 1 kHz, VBW 30 Hz, Tłumienie 0 dBm (wejście zakończone przez 50 Ω)

GHz <-105 dBm

@ 6 GHz <-100 dBm

12 GHz <-100 dBm

18 GHz <-95 dBm

38 GHz <-80 dBm typ

interfejs zewnętrznego mieszacza (opcja)

Wyjście LO, 4.5 - 9.2 GHz +17 dBm, typowo

Wejście IF, 479.3 MHz, poziom maksymalny -15 dBm, typowo

Złącza

SMA (żeńskie)

DEMODULACJA

Wąskopasmowa FM, <20 kHz Wyświetla, kHz względem czasu Wyjście Audio poprzez głośnik

Funkcje pomiarowe

Częstotliwościomierz

Możliwość wyświetlenia masek wypełnienia kanałów, zdefiniowanych przez użytkownika

Dokładny odczyt częstotliwości markera

Markery wielokrotne

Dwa niezależne kanały

Skrolowana częstotliwość środkowa, span i pasmo rozdzielczości

Pomiar szumu w paśmie 1 Hz

Ustawienie wyświetlania automatyki strojenie dla sygnałów CW

Demodulator NBFM z wyjściem audio


Zdemodulowany sygnał wyjściowy wyświetlany na ekranie 
Szybkość 1 ms/dz do 1 s/dz

Falowód milimetrowy, mieszacze harmonicznych jedno-diodowe

Dostępne dla wszystkich jednostek 684X, wymagana jest opcja 020- interfejs zewnętrznego mieszacza.

Numer Zakres Oznaczenie Typ

modelu częstotliwości falowodu kołnierza

M42HW 18-26.5 GHz WR42, WG20, R220 UG-597/U

M28HW 26.5-40 GHz WR28, WG22, R320 UG-599/U

M22HW 33-50 GHz WR22, WG23, R400 UG-383/U

M19HW 40-60 GHz WR19, WG24, R500 UG-383/U

M15HW 50-75 GHz WR15, WG25, R620 UG-385/U

M12HW 60-90 GHz WR12, WG26, R740 UG-387/U

M10HW 75-110 GHz WR10, WG27, R900 UG-387/U

Z mieszaczami wylistowanymi powyżej wymagane jest stosowanie Diplexera (DPL.313A). Jest on dostarczany z dwoma adapterami beczkowymi SMA (m), dla połączeń IF i LO do złącz opcji 020, analizatora widma i z kablem połączeniowym wysokiej jakości o długoąści1 m, dla połączenia pomiędzy mieszaczem i diplexerem.

Analizator skalarny

Funkcje systemu

Zakres częstotliwości

Taki sam, jak zakres częstotliwości źródła

Liczba wejść

3 wejścia detektora plus wejście strojone

Liczba punktów pomiarowych

Wybierana przez użytkownika od 2 do 1601

Zastosowania

Tłumienność odbiciowa w funkcji częstotliwości

Tłumienność wtrąceniowa w funkcji częstotliwości

Lokalizacja uszkodzeń

Napięcie w funkcji częstotliwości

Opóźnienie grupowe w funkcji częstotliwości (opcja)

Tryby detekcji

AC i DC

Redukcja szumów

Uśrednianie, 1 do 1000 
Wygładzanie, 0.01 do 20%

Pomiary mocy

Z użyciem detektorów skalarnych

Korekcja detektora

Odpowiedź częstotliwościowa i liniowość odczytywane z EEPROM dla 6230A/L i lokalizatorów uszkodzeń

Obsługa 6230 i autotesterów.

Pomiary tłumienności wtrąceniowej

Zakres dynamiki pomiaru, detekcja skalarna AC, przy detektorze 623XA

Maks. poziom wyjściowy źródła do -60 dBm

Maks. poziom wyjściowy źródła do -65 dBm (z uśrednianiem)

Typowe wartości:

>65 dB (10 MHz do 40 GHz)

>75 dB (1 MHz do 3 GHz) jedynie przy 6232A


Zakres dynamiki pomiaru, Wejście strojone

Maksymalny poziom wyjściowy do -75 dBm 
Typowo >80 dB (10 MHz do 17 GHz)

Szybkość uaktualniania pomiarów

401 punktów w ciągu 270 ms, przy detekcji DC

Kalibracja

Kalibracja poprzez ścieżkę oraz kalibracje zwarcie/ rozwarcie dla jednostronnej tłumienności wtrąceniowej

Wejścia

Wejście pojedyncze lub stosunkowe

Dokładność (wejścia detektora i wejście strojone)

Liniowość + niedopasowanie

Liniowość (po normalizacji)

Liniowość (dla poziomów mocy >-50 dBm), wejścia detektorów skalarnych

± 0.2 dB /10 dB lecz nie >0.5 dB, w całości

Liniowość (wejście strojone)

Dokładność przy powiększaniu logarytmicznym (typowa)

0.2 dB/10 dB

Liniowość wyświetlania

± 1.5 dB na 8 działkach (10 dB/div)

Pomiary tłumienności odbiciowej

Szybkość uaktualniania pomiarów

401 punktów w czasie 270 ms, przy detekcji DC

Kalibracja

Zwarcie, rozwarcie, zwarcie/rozwarcie

Wejścia

Wejście pojedyncze lub stosunkowe

Dokładność

Liniowość + kierunkowość + niedopasowanie portu testowego

Liniowość (dla poziomów mocy >-45 dBm)

± 0.2 dB /10 dB, lecz nie > 0.5 dB, w całości

lokalizacjA uszkodzeń

Zakres pomiarowy

Do 25 km, w zależności od tłumienności kabla lub falowodu

Jednostki

Stopy lub metry

Liczba punktów pomiarowych

Wybierana przez użytkownika od 50 do 1601

Minimalna rozdzielczość

Dla dwóch jednakowych nieciągłości amplitudowych, przy maksymalnej szerokości przemiatania

6841/8:12.18 x Vr cm

6842/6: 4.32 x Vr cm

6843/7:1.82 x Vr cm

6844:1.51 x Vr cm

6845: 0.91 x Vr cm

Gdzie Vr jest względnym współczynnikiem szybkości dla linii transmisyjnej

Szybkość uaktualniania pomiarów

512 punktów w czasie 250 ms, detekcja DC


Zakres dynamiki

Detekcja DC 70 dB 
Detekcja AC 80 dB

Dokładność odległości

mm lub 0.1% zakresu, dla pojedynczego uszkodzenia

Baza danych linii transmisyjnych

Dane dostarczone jako standardowe

Wymagane wyposażenie

Lokalizator uszkodzeń serii 624X 
lub głowica testująca linii transmisyjnej serii 658X
lub dzielnik

opóźnienie grupowe

Zakres pomiarowy

± µ s do ± 10 µ s

Rozdzielczość* (apertura 3 MHz)

0.1 ns do 15 GHz

0.2 ns 15 do 30 GHz

0.3 ns 30 do 40 GHz

Dokładność bezwzględna * (apertura 3 MHz)

± 0.5 ns

*z wyłączeniem wpływów od niedokładności dopasowania

Dokładność względna (dla pomiaru pik-pik)

Taka jak rozdzielczość (typowo)

Skale

0.1 ns/dz do µ s/dz w sekwencji 1, 2, 5 za pomocą klawiszy inkrementacji. Wpis z klawiatury daje skalowanie użytkownika

Opóźnienie odniesienia

Domyślnie na zero, wybierane przez użytkownika

Pozycja odniesienia

Wybierana przez użytkownika, domyślnie na środku ekranu

Offset opóźnienia

Wartość offsetu wprowadzanego przez użytkownika

Wyświetlanie przebiegów

Jednocześnie amplituda i opóźnienie grupowe w funkcji częstotliwości

Bezwzględne opóźnienie i "zoom" w funkcji częstotliwości

Tryb podwójnego kanału

Porównanie, w tym samym zakresie częstotliwości, przy tej samej częstotliwości środkowej

Porównanie przy różnych częstotliwościach środkowych

Wzorzec częstotliwości

Wewnętrzny 10 MHz OCXO

Dryft

± 5 na 108 w zakresie 0 do 55 ° C

Starzenie

± 2 na 107 rocznie (OCXO)

Zewnętrzny wzorzec częstotliwości

1 MHz lub 10 MHz Złącze: BNC


złącza na płycie tylnej

RS-232

Złącze typ-D, 9 styków, męskie Szybkość bitowa 300 do 9600

Interfejs GPIB

Interfejs GPIB kompatybilny z IEEE 488.1 i 488.2. Interfejs ma 2 funkcje.

-Sterowanie przyrządu z pełnymi możliwościami nadawania/ odbioru

-Sterowanie plotera z użyciem HPGL. Ploter jest buforowany, co pozwala na wykonywanie pomiarów podczas plotowania.

Wyjście IF 10.7 MHz (od analizatora widma)

Złącze: BNC

Wej/Wyj wzorca częstotliwości (BNC)

Wejście 10MHz lub wyjście 10 MHz; wybór z płyty czołowej

Wej/Wyj modulacji (BNC)

Wejście lub wyjście częstotliwości modulacji

Wyjście na drukarkę

Złącze typ-D, 25 styków

Interfejs równoległy.

Dostarczone sterowniki dla drukarek PCL DeskJet i LaserJet. Drukarka jest buforowana, dla umożliwienia wykonywania pomiarów podczas drukowania.

Monitor zewnętrzny

Standard VGA, 640 x 480, kolor, wyjście 15 stykowe ‘ high density’ typ- D, żeńskie

Wyjście napięcia (złącze pomocnicze 9-stykowe)

Ustawiane na : narastanie liniowe 0 do 10 V, napiecie stałe lub sterownik rejestratora

Wyjście Video (złącze pomocnicze 9-stykowe)

Wyjście z detektora analizatora widma Pasmo: wg. ustawienia RBW

Wejście zewnętrznego poziomowania

Zakres napięcia wejściowego: 0 do +1V 
Złącze: BNC

Parametry ogólne

Liczba wyświetlanych kanałów 2

Liczba pomiarów 4 (2 na wyświetlany kanał)

Liczba punktów pomiar. 2 do 1601 dla jednego przebiegu, 
dla analizatora skalarnego 

512 stała, dla analizatora widma

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z kolorową matrycą aktywną TFT, o widocznej przekątnej 16.5 cm

Przechowywanie danych napęd dyskietki 3.5, 1.44 Mb. Zapis przebiegów w formacie DOS.

Granice

4 pamięci po 12 segmentów. Każdy segment definiuje granicę górną, granice górną i dolną, lub punkt. W każdej pamięci można zapisać dowolny przebieg

Markery

8 dla przebiegu plus oddzielny marker delta

Funkcje markerów

Marker, marker delta, minimum, maksimum, szukaj w lewo, szukaj w prawo, pasmo N-dB (z częstotliwością środkową), śledzenie markerowe.


Analizator widma

Znajdź szczyt / Następny szczyt (następna najwyższa amplituda lub następny w lewo / w prawo) / Zidentyfikuj szczyty

marker do CF

marker do poziomu odniesienia

Licznik / ustaw rozdzielczość

Mierz względem nośnej (dBc)

Szukaj w lewo / w prawo

MKR Delta ustaw span stała Delta

Analizator skalarny

Marker aktywny Max Min

Śledzenie Max / Min

Znajdź PK-PK

Śledzenie PK-PK

Szukaj w lewo / w prawo

Pasmo / opcjonalna CF DF (Q)

dB / oktawę, dB odczyt dekadowy

Wł Wył marker Delta

Kompresja wzmocnienia -1 dB

Opóźnienie pik- pik, pomiędzy dwoma markerami

Maks. opóźnienie pik-pik w zdefiniowanym przez użytkownika paśmie

Dewiacja od liniowości pomiędzy dwoma markerami

Dewiacja od paraboli pomiędzy dwoma markerami

Lokalizacja uszkodzeń

Znajdź maks. Śledź maks. 
Następny pik w prawo / w lewo 
Ustaw poziom PK 
Wł 
Wył marker Delta

Ogólne

Tabela markerów

Wyznacz marker aktywny / ustaw pozycje markera aktywnego

Ustaw markery (tj. wł. / wył, pozycja)

Duży odczyt

Wyłącz wszystkie

Rozdzielczość markerów

Częstotliwość: 6 cyfr lub 1 Hz, wybierane prze użytkownika 
Moc: 0.01 dB 
Napięcie: 1 nV

Wyświetlanie pomiarów

Wyświetlanie pomiarów na bieżąco.

Wyświetlanie z pamięci przebiegów.

Wyświetlanie pomiaru bieżącego względem przebiegu z pamięci

Wstrzymanie pomiaru dla każdego przebiegu.

Do każdego przebiegu lub przebiegów może być przypisane dowolne wejście lub stosunek wejść.

Przebieg może wyświetlać moc bezwzględną, moc względem kalibracji ścieżki lub moc minus przebieg z pamięci przebiegów

Offsety wejściowe

Na wejściu detektora można zastosować offset w zakresie -99.99 dB do +99.99 dB w krokach 0.01 dB

Waga – zależna od wariantu i opcji

24 kg (53 Ib)

Wymiary (bez przednich rączek)

Wys. 230 mm x szer. 430 mm x głęb. 570 mm

Zasilanie

Automatyczne wykrywanie od 90 V do 265 V, 45 Hz do 65 Hz, AC.

Plus 90 V do 110 V, 400 Hz AC. Pobór mocy 220 W

Znamionowy zakres stosowania

Temperatura 0 do 50 ° C


6825 i 6845 jedynie +5 do 45 ° 
Wilgotność do 93% RH przy 40 ° C

Warunki magazynowania i transportu

Temperatura -40 do + 71 ° C

Wilgotność do 93% RH przy 40 ° C

Wysokość do 4570 m (15000 ft)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Zgodność z wymaganiami dyrektywy EEC Council Directive 89/336/EEC. Zgodność z granicami określonymi w następujących normach

IEC/EN61326-1:1997, RF Emission Class B, Immunity Table 1, Performance Criteria B

Bezpieczeństwo

Zgodność z wymaganiami dyrektywy EEC Council Directive 73/23/EEC i normy IEC/EN 61010-1:1993

Spełnia IEC61010-1 dla przyrządów przenośnych klasy 1 , przewidziany do stosowania w środowiskach o stopniu zanieczyszczenia 2. Przyrząd zaprojektowany do pracy przy zasilaniu z instalacji 2 kategorii.

Uwaga: Wszystkie przytoczone specyfikacje dotyczą pracy w temperaturze kalibracji ± 3 ° C. Specyfikacje dotyczące złącz typu N , powyżej 18 GHz nie mają ciągłości do wzorców narodowych , gdyż takie wzorce obecnie nie istnieją..

Specyfikacje dotyczące złącz 2.92 mm, powyżej 40 GHz nie mają ciągłości do wzorców narodowych , gdyż takie wzorce obecnie nie istnieją.

Specyfikacje typowe nie są gwarantowane.

 

 

Wersje i opcje

Przy zamawianiu proszę podawać pełną informację z numerem zamawiania.

Numery

Zamawiania Wersja

6840 Analizatory systemów mikrofalowych

6841 1 MHz do 3 GHz Analizator skalarny z Analizatorem widma 4.2 GHz

6842 10 MHz do 8.4 GHz Analizator skalarny z Analizatorem widma 20 GHz

6843 10 MHz do 20 GHz Analizator skalarny z Analizatorem widma 20 GHz

6844 10 MHz do 24 GHz Analizator skalarny z Analizatorem widma 24 GHz

6845 10 MHz do 46 GHz Analizator skalarny z Analizatorem widma 46 GHz

6846 10 MHz do 8.4 GHz Analizator skalarny z Analizatorem widma 24 GHz

6847 10 MHz do 20 GHz Analizator skalarny z Analizatorem widma 26.5 GHz

6848 1 MHz do 3 GHz Analizator skalarny z Analizatorem widma 20 GHz

Akcesoria dostarczane

46882/350 Instrukcja obsługi

46882/354 Przewodnik rozpoczynania pracy

46882/360 Instrukcja sterowania zdalnego

43123/076 Kabel zasilania AC

37591/755 Pokrywa płyty przedniej

Opcje

002 Wymienne w warunkach terenowych złącza precyzyjne RF N (ż) lub 3.5 mm (ż) dla źródła i analizatora widma serii 6842/6843/6844/6846/6847 . Wymienne w warunkach terenowych złącza precyzyjne N (ż) lub 2.92 mm (ż) RF dla źródła i analizatora widma serii 6845

10 Tłumik krokowy 3 GHz, 110 dB (jedynie dla 6841 i 6848)

11 Tłumik krokowy 20 GHz, 70 dB (jedynie dla 6842/6843/6846/6847)

12 Tłumik krokowy 26.5 GHz 90 dB (nie dostępny dla 6841/6845/6848)

013 Tłumik krokowy 40 GHz 70 dB (jedynie dla 6845)
020 Interfejs mieszacza zewnętrznego

022 Opóźnienie grupowe

023 Modulacja wewnętrzna (włączona do opcji opóźnienia grupowego, opcja 022)

030 Wyjście o podwyższonej mocy (nie dotyczy opcji 6841/6848/6845)

Produkty uzupełniające

6146 Modulator impulsowy 500 MHz do 18 GHz

54441/109 Zasilacz AC dla 6146


Akcesoria __________________________

detektory skalarne 6230A/L

seria 6230A Detektory standardowe
(-65 dBm do +20 dBm) typowo

6230A 10 MHz do 20 GHz, typ N (m)

6232A 1 MHz do 3 GHz, Typ N (m)

6233A 10 MHz do 26.5 GHz, 3.5 mm (m)

6234A 10 MHz do 46 GHz, 2.92 mm (m)

6230L seria detektory małych VSWR 
(-59 dBm do +26 dBm typowa)

6230L 10 MHz do 20 GHz, typ N (m)

6233L 10 MHz do 26.5 GHz, 3.5 mm (m)

6234L 10 MHz do 46 GHz, 2.92 mm (m)

Autotestery i mostki RF Autotestery

59999/151 10 MHz do 18 GHz 7 mm

59999/158 10 MHz do 18 GHz N (m)

59999/159 10 MHz do 18 GHz N (ż)

59999/152 10 MHz do 26.5 GHz 3.5 mm WSMA (m)

59999/166 10 MHz do 26.5 GHz 3.5 mm WSMA (ż)

59999/168 10 MHz do 40 GHz 2.92 mm (m)

59999/169 10 MHz do 40 GHz 2.92 mm (ż)

Mostek RF

59999/170 5 MHz do 2 GHz N (ż)

Lokalizatory uszkodzeń

6242F 10 MHz do 3 GHz, N (ż)

6242M 10 MHz do 3 GHz, N (m)

6240F 10 MHz do 20 GHz, N (ż)

6240M 10 MHz do 20 GHz, N (m)

6243F 10 MHz do 26.5 GHz, 3.5 mm (ż)

6243M 10 MHz do 26.5 GHz, 3.5 mm (m)

6241 10 MHz do 20 GHz, 7 mm

Kable mikrofalowe wzmocnione, dla lokalizatorów uszkodzeń,

54311/197 1.5 m, 18 GHz, N (m) na kątowy N (m)

54311/198 3.0 m, 18 GHz, N (m) na kątowy N (m)

54311/201 1.5 m, 26.5 GHz, 3.5 mm (m) na kątowy 3.5 mm (m)

54311/202 3.0 m, 26.5 GHz, 3.5 mm (m) na kątowy 3.5 mm (m)

Kable RF wzmocnione, dla lokalizatorów uszkodzeń

54311/199 1.5 m, 3 GHz, N (m) na kątowy N (m)

54311/200 3.0 m, 3 GHz, N (m) na kątowy N (m)

Głowice testujące linii transmisyjnej

56581/001 Głowica testująca linii transm. 10 MHz do 20 GHz, 6581

56583/001 Głowica testująca linii transm. 10 MHz do 26.5 GHz, 6583


Kable mikrofalowe wzmocnione, dla głowic testujących

54311/116 1.5 m, 20GHz, N(m) na N(m)

54311/109 3.0 m, 20 GHz, N (m) na N (m)

54311/117 1.5 m, 26.5 GHz, 3.5 mm (m) na 3.5 mm (m)

54311/110 3.0 m, 26.5 GHz, 3.5 mm (m) na 3.5 mm (m)

Kable DC detektora skalarnego i lokalizatora uszkodzeń (kodowane kolorem niebieskim)

43139/099 DC Kabel 1.5 m,

43139/100 DC Kabel 3.0 m

43139/101 DC Kabel 10 m

43139/102 DC Kabel 25 m

43139/103 DC Kabel 50 m

falowód mikrofalowy, mieszacze harmonicznych jedno-diodowe

Numer Zakres Oznacz. Typ

modelu częst. falowodu kołnierza

M42HW 18-26.5 GHz WR42, WG20, R220UG-597/U

M28HW 26.5-40 GHz WR28, WG22, R320UG-599/U

M22HW 33-50 GHz WR22, WG23, R400UG-383/U

M19HW 40-60 GHz WR19, WG24, R500UG-383/U

M15HW 50-75 GHz WR15, WG25, R620UG-385/U

M12HW 60-90 GHz WR12, WG26, R740UG-387/U

M10HW 75-110 GHz WR10, WG27, R900UG-387/U

Odnośnie innych częstotliwości i wymiarów, proszę skontaktować się z wytwórcą

Z wymienionymi powyżej mikserami wymagane jest stosowanie dipleksera (DPL.313A). Jest on dostarczany z dwoma adapterami beczkowymi SMA (m) dla połączeń IF i LO do złącz analizatora widma opcji 020 oraz z kablem połączeniowym wysokiej jakości o dł. 1 m, do połączenia pomiędzy mieszaczem i diplekserem.

akcesoria

Rozdzielacze mocy/dzielniki

54311/123 Rozdzielacz mocy DC do 18 GHz, Typ N

54311/124 Rozdzielacz mocy DC do 26.5 GHz, 3.5 mm

54311/161 Rozdzielacz mocy DC do 40 GHz, 2.92 mm

54311/187 Rozdzielacz mocy DC do 18 GHz

54311/188 Rozdzielacz mocy DC do 26.5 GHz

Kable RF wzmocnione dla mostków i dzielników

54311/195 1.5m, 3GHz, N(m) na N(m)

54311/196 3.0 m, 3 GHz, N (m) na N (m)

Stałe obciążenia

54421/020 Stałe obciążenie 7 mm

54421/021 Stałe obciążenie 3.5 mm (ż)

54421/022 Stałe obciążenie 3.5 mm (m)

54421/023 Stałe obciążenie N (m)

54421/024 Stałe obciążenie N (ż)

Adaptery precyzyjne

54311/175 N(m) na N(m)

54311/167 N(m) na N(ż)

54311/174 N(ż) na N(ż)

54311/176 N (ż) na 3.5 mm (ż)

54311/177 N (m) na 3.5 mm (ż)

54311/178 N (m) na 3.5 mm (m)

54311/185 N (ż) na 3.5 mm (m)

54311/137 N(m) na TNC (ż)


54311/138 N (m) na TNC (m)

54311/139 N(ż) na TNC(ż)

54311/186 N (ż) na TNC (m)

54311/203 7mmtoN(ż)

54311/204 7 mm na TNC (m)

54311/205 7 mm na TNC (ż)

54311/136 TNC (m) na TNC (m)

54311/107 3.5 mm (ż) na 3.5 mm (ż)

54311/165 3.5 mm (m) na 3.5 mm (ż)

54311/164 3.5 mm (m) na 3.5 mm (m)

54311/162 2.92 mm (m) na 2.92 mm (m)

54311/206 2.92 mm (m) na 2.92 mm (ż)

54311/207 2.92 mm (ż) na 2.92 mm (ż)

Adaptery standardowe

54311/133 N(ż) na SMA(ż)

54311/134 N (m) na SMA (ż)

54311/135 TNC (m) na SMA (m)

Różne kable elektryczne

54311/170 Kabel do pomiaru napiecia, dodatni

54311/112 Kabel do pomiaru napiecia, ujemny

43129/189 Kabel GPIB

43139/042 BNC (m) na BNC (m) 1.5 m

46884/560 Kabel interfejsu równoległego do drukarki

43137/604 Kabel adaptera autotestera 0.5 m

43139/107 Kabel adaptera autotestera 1.5 m

Standardowe kable mikrofalowe

54351/022 0.5m,18GHz, N(m) na N(m)

54351/025 0.5 m, 26.5 GHz, 3.5 mm (m) na 3.5 mm (m)

54351/027 0.5 m, 40 GHz, 2.92 mm (m) na 2.92 mm (m)

Tłumiki

56534/901 Precyzyjny, stały tłumik koncentr. 3 dB DC do 18 GHz

5W,N(m)toN(ż)
56534/902 Precyzyjny, stały tłumik koncentr 6 dB DC do 18 GHz

5W,N(m)toN(ż)
56534/903 Precyzyjny, stały tłumik koncentr 10 dB DC do 18 GHz

5W,N(m)toN(ż)
56534/904 Precyzyjny, stały tłumik koncentr 20 dB DC do 18 GHz

5W,N(m)toN(ż)


Oprogramowanie wspomagające

59000/327 Pakiet programu MIPlot

59000/371 Pomiary skalarne z przewodnikiem

Różne

46885/038 Zestaw do montażu 6840 w stojaku

46880/085 Instrukcja serwisowa

84501 Miękka torba transportowa

46662/695 Waliza transportowa

54152/001 Klucz dynamometryczny 3.5 mm

54211/008 Kompaktowa klawiatura

2388 Sonda aktywna 1.25 GHz

Tagi: przyrządy używane
Opis w języku angielskim: 6800: Microwave Testers

Produkty z tej samej kategorii